Volume 32 (1986) - Issue 12

L.-Bartošová, M., Pilát, A., Kováč, K.
Effect of forecrop, date and depth of ploughing on the grain yield of the winter wheat Iris.
Vplyv predplodiny, termínu a hĺbky orby na úrodu zrna ozimnej pšenice Iris.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1041-1054.

Hraška, Š., Brindza, J., Fencík, R.
Heredity of the content of the basic protein fractions in the grain of winter wheat.
Dedičnosť obsahu základných frakcií bielkovín v zrne ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1055-1065.

Hudec, J., Hudec, J.
Application of growth regulators to maize for silage.
Aplikácia regulátorov rastu u kukurice na siláž.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1066-1974.

Antal, J.
Effect of the productive type on the morphological properties of the alimentary tract of beef cattle.
Vplyv úžitkového typu na morfologické vlastnosti tráviacej sústavy hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1075-7081.

Vavák, V.
Etological regime and causes of disease in cows in loose box housing.
Etologický režim a príčiny ochorení kráv vo voľnom boxovom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1082-1091.

Paška, I., Hladký, V., Špaček, A.
Adaptation of sows of maternal races to the conditions of a large-scale breeding herd.
Adaptácia prasníc materských plemien na podmienky šľachtiteľského veľkochovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 12, pp. 1092-1101.

Top