Volume 38 (1992) - Issue 7

Kováč, K.
Reaction of triticale an winter wheat on forecrop and soil cultivation.
Reakcia triticale a ozimnej pšenice na predplodinu a obrábanie pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 465-473.

Mačuha, P.
Varietal differences in saponin and protein content and relation between them in alfalfa.
Odrodové rozdiely v obsahu saponínov a bielkovín a vzťah medzi nimi pri lucerne siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 474-482.

Bojňanský, V., Rybanský, V., Šubíková, V.
Problems of Slovak sugar beet growing and sugar industry.
Problémy slovenského repárstva a cukrovarníctva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 483-490.

Jung, I., Torek, J.
Economic aspects of change-over of blue-stone wine-growing region to market mechanism.
Ekonomické aspekty prechodu Modrokamenskej vinohradníckej oblasti na trhový mechanizmus.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 491-496.

Stráňai, I.
Age and growth of graylng (Thymallus thymallus L.). in lower part of Turiec river.
Vek a rast lipňa obyčajného (Thymallus thymallus L.) v dolnej časti rieky Turiec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 497-502.

Bartko, P., Paulíková, I., Bíreš, J., Seidel, H.
Content of mineral substances in feed mixtures and organs of fattening pigs and sows.
Obsah minerálnych látok v kŕmnych zmesiach a orgánoch výkrmových ošípaných a prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 503-511.

Dvořák, J.
Frequency of genotypes and allele of halothane locus (Hal) in pigs in breeding rearing landrase.
Frekvence genotypu a alel halotanového lokus (Hal) u prasat v šlechtitelském chovu Landrase.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 512-515.

Laurinčík, J., Pícha, J., Píchová, D., Oberfranc, M., Grafenau, P.
Study of LH and FSH preovulatiion profile after stimulation of heifers by FSH-P and GnRH.
Štúdium preovulačného profilu LH a FSH po stimulácii jalovíc prípravkami FSH-P GnRH.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 516-524.

Massanyi, L.
Cytotoxic influence of dangerous factors on spermatogenesis herbicides.
Cytotoxický účinok rizikových faktorov na spermatogenézu. Herbicídy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 525-536.

Kovalčík, K., Kovalčíková, M., Uhrinčať, M., Gaduš, J.
Motor behaviour of milk cows at feed intake at different konstruction of manger and feeding barries.
Motorika dojníc pri príjme krmiva pri rôznom riešení žľabu a kŕmnych zábran.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 537-545.

Opáth, R.
Analysis of feed lines work for milk cows with stationary conveyers.
Analýza práce kŕmnych liniek pre dojnice so stacionárnymi dopravníkmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 7, pp. 546-555.

Top