Volume 11 (1965) - Issue 11

Krajčovič, V., Grom, A.
Some problems of futher development of agricultural sciences.
K niektorým problémom ďalšieho rozvoja poľnohospodárskych vied.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 793-799.

Polorecký, O.
Suitable arrangements and sowing of half-twining varieties of field bean.
Vhodné spony a výsevy poloovíjavých odrôd fazule poľnej.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp .800-807.

Ivanko, Š., Michalík, I.
Rhythm of the excretion p32 v xylémovom exudáte koreňov kukurice.
Rytmickosť výdaja p32 v xylémovom exudáte koreňov kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 808-813.

Polák, J.
Influence of growing parameters on the yield of spring mixture.
Vplyv pestovateľských parametrov na úrodu jarnej miešanky.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 814-821.

Kočí, Š., Gažo, M., Sladká, O., Landau, L.
The relation of the vitamin A and proteins with chickens, part II. influence of a different level of the vitamin A in a diet on the growth and nitrogen balance with chickens in fattening in the case af quantitatively defferent protein nutrition.
Vzťah vitamínu A bielkovým u kurčiat, II. vplyv rôznej hladiny vitamínu A v kŕmnej dávke na rast a bilanciu dusíka u kurčiat vo výkrme pri kvalitatívne rozdielnej bielkovinovej výžive.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 822-828.

Karakoz, I., Sobotková, O.
Dependence between length sizes of slaughter halves with white thoroughbred pigs.
Závislosti medzi dĺžkovými mierami jatočných polovičiek u bielych ušľachtilých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 829-833.

Kubáš, P., Kucík, J.
Mathematical methods as a means of defining production specialization in agricultural enterprises.
Matematické metódy ako nástroj určenia špecializácie výroby v poľnohospodárskych závodoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 11, pp. 834-841.

Top