Volume 18 (1972) - Issue 2

Belej, J., Kocúr, J.
Effect of climatic and weather conditions on the yield of soyabean. II. analysis of fertility elements and chemical properties.
Vplyv klimaticko-poveternostných podmienok na úrodu sóje. II. analýza prvkov úrodnosti a chemických vlastností.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 97-108.

Bobiš, A.
Preparation of the low-percentage potassium salt from domestic kalitrachytes.
Príprava nízkopercentnej draselnej soli z domácich kalitrachytov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 109-116.

Gábriš, Ľ.
The dynamics of exchangable potassium in brownearth in loess.
The dynamics of exchangable potassium in brownearth in loess.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 117-123.

Hanes, J.
Organic substances of lysimetric waters in loess brownearth.
Organické látky lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 124-129.

Nový, J.
A study of the genetic variability of some indices of slaughter value of the slovak white swines.
Štúdium genetickej premenlivosti niektorých ukazovateľov jatočnej hodnoty slovenských bielych ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 130-142.

Jamriška, M.
Possibilities of synchronization of the sexual cycle of gilts by some products of the czechoslovak farmaceutical industry.
Možnosti synchronizácie pohlavného cyklu prasníc niektorými výrobkami československého farmaceutického priemyslu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 143-151.

Plesník, J.
A contribution to the study of the growth and sloaughe-house quality of bullcalves of the slovak and blackspotted lowland breed in forced fattening.
Príspevok k štúdiu rastu a jatočnej kvality býčkov slovenského a čiernostrakatého nížinného plemena pri intenzívnom výkrme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 152-160.

Barabáš, J., Krčál, Z., Herian, K.
A contribution to the following of changes of main constituents of milk.
Príspevok k sledovaniu zmien hlavných zložiek mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 161-166.

Ivanko, Š., Maxianová, A.
Application of 15N in the experiments in the biochemistry of plants with the purpose of following the metabolism of nitrogen.
Použitie 15N v pokusoch v biochémii rastlín so zameraním na sledovanie metabolizmu dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 167-173.

Grom, A., Adamec, O., Ledeč, M., Košutzký, J., Tildy, K.
Some aspects of the artificial hormone regulation of egg-production.
Niektoré aspekty umelej hormonálnej regulácie znášky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 2, pp. 174-183.

Top