Volume 30 (1984) - Issue 12

Tomka, O., Lihán, E., Michalec, M.
Effect of different frequency of utilization on natural grass cover at a high nitrogen rate.
Vplyv rozdielnej frekvencie využitia na prírodný trávny porast pri vysokej dávke dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1049-1058.

Šanta, M.
Irrigiation of grass - an important component of fodder resources.
Zavlažovanie trávy - dôležitá zložka krmovinovej základne.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1059-1067.

Jamriška, P.
Effect of the size and shape of gaps in the lucern stand on the yield.
Vplyv veľkosti a tvaru medzery v poraste lucerny na úrodu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1068-1076.

Podolák, M.
Effect of row spacing and other factors on silage maize cob yields.
Vplyv vzdialenosti riadkov a ďalších faktorov na úrodu šúlkov silážnej kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1077-1084.

Dančík, J.
Productivity of different species of stubble catchcrops and its dependence on soil preparation.
Produktívnosť rôznych druhov strniskových medziplodín a jej závislosť od prípravy pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1085-1094.

Top