Volume 9 (1962) - Issue 11

Polerecký, O.
Prospecty of maize growing.
Perspektívy pestovania kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 11, pp. 777-780.

Majerčiak, P., Čupka, V.
Fattening of pigs by dry grain mixture only.
Výkrm ošípaných len suchou jadrovou zmiešaninou.
Poľnohosodárstvo, vol. IX, 1962, N. 11, pp. 781-792.

Hladký, V.
Contribution to the examination of changibility of the live weight and body sizes of white thoroughbred breeding sows.
Príspevok k štúdiu premenlivosti živej váhy a rozmerov tela bielych ušľachtilých plemenných prasníc.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 11, pp. 793-804.

Devínsky, F.
Commercial fertilizers of detergent character.
Umelé hnojivá detergentného charakteru.
Poľnohospodárstvo, vol .IX, 1962, N. 11, pp. 817-826.

Kubečka, D., Ondrejkovič, A., Chudý, E.
Some knowledge of growing of tje rootstock vine variety Berlandieri x Riparia Rockendorfer in sandy svils in southern Slovakia.
Niektoré poznatky z pestovania podpníkovej odrody viniča Berlandieri x Riparia Rockendorfer v piesčitých pôdach južného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 11, pp. 827-836.

Chudý, J., Baraník, V.
Analysis of the slaughter quality of beef cattle delivered to slaughterhouse at Nitra.
Rozbor jatočnej kvality hovädzieho dobytka na bitúnku v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 11, pp. 837-840.

Top