Volume 31 (1985) - Issue 3

Habovštiak, J., Synak, J., Droba, O.
A research of the most suitable chronological ation of solid and liquid nitrogen fertilizers on grass stands.
Výskum najvhodnejšej časovej aplikácie tuhých a kvapalných dusíkatých hnojív na trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 193-201.

Kollár, V.
The effect of temperatures and relative air moisture on the growth and cooperation of the fungus Embelissia allii (Campanile) Simmons (Syn. Helminthosporium allii Camp.) the originator of the Helminthosporiose of garlic.
Vplyv teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu na rast a sporuláciu huby Embelissia allii (Campanile) Simmons (Syn. Helminthosporium allii Camp.), pôvodcu helmintosporiózy cesnaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 202-209.

Gáborčík, N.
The effect of exogennous and endogennous factor on the content of chlorophyll in the leaves of orchard grass (Dactylis glomerata).
Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na obsah chlorofylu v listoch reznačky laločnatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 210-223.

Barabás, L.
Noxiousness of the English grain aphid (Sitobion avenae F.) on winter wheat.
Škodlivosť vošky ovsenej (Sitobion avenae F.) na ozimnej pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 224-228.

Kuka, J.
I. A study of the effect of chemical treatment on the geometry of culm and on the architecture of stand and on the biomass yield of spring barley.
I. štúdium vplyvu chemického ošetrenia na geometriu stebla architektúru porastu a úrodu biomasy jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 229-239.

Gálik, R.
Effect of manganese additions on the digestibility and retention of nutrients in pigs.
Vplyv prídavkov mangánu na stráviteľnosť a retenciu živín pri ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 240-248.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
VI. the present state of fish stocking of the river Hron basin.
VI. súčasný stav zarybnenia povodia Hrona.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 249-257.

Halaj, M.
Effect of the content of calcium and phosphorus on the hen egg shell strength.
Vplyv obsahu vápnika a fosforu na pevnosť škrupiny slepačieho vajca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 258-262.

Chrenek, J., Benc, F.
Composition of half carcasses of bulls of the Slovak Pinzgau Breed and their F1 generation Crossbreds with the Redspotted Lowland Breed (MRI).
Skladba jatočných polovičiek býkov slovenského pinzgauského plemena a ich krížencov F1 generácie s červenostrakatým nížinným plemenom (MRI).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 263-270.

Bača, J.
Deepening of cost accounting through within-enterprise economic tools.
Prehlbovanie chozrasčotu prostredníctvom vnútropodnikových ekonomických nástrojov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 271-277.

Belica, M.
Analysis of effectiveness of poultry meat production in France in relation to specialization and concentration of stocks.
Analýza efektívnosti produkcie hydinového mäsa vo Francúzsku vo vzťahu k špecializácii a koncentrácii chovov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 3, pp. 278-286.

Top