Volume 15 (1969) - Issue 3

Kolek, J.
Prospects and problems of plant physiology in Slovakia.
Perspektívy a problematika rastlinnej fyziológie na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 185-193.

Tichý, I.
Influence of increased rations of potassium on the yields of sugar beet.
Vplyv stupňovaných dávok draslíka na úrody cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 194-203.

Tichý, I., Hampl, J.
Influence of the increased rations of potassium on the resorption of nutriets by the sugar-beet plants.
Vplyv stupňovaných dávok draslíka na resorpciu živín rastlinami cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 204-212.

Izáková, K., Gregor, M., Novák, J.
Adsorption of some microelements to H- and Ca-forms on montmorillonite from Braňany.
Adsorpcia niektorých mikroelementov na H- a Ca-formu montmorilonitu z Braňan.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 213-223.

Repka, J., Kubová, A., Jureková, Z., Danko, J.
Changes of crude proteins and carbohydrates in winter wheat I. growing processe, content of total and protein nitrogen at lowered temperatures (autumn - spring).
Zmeny dusíkatých látok a glycidov pri ozimnej pšenici. I. rastové procesy , obsah celkového a bielkovinného dusíka v období znížených tepôt (jesň - jar).
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 224-232.

Gabriš, J., Staník, J.
Dependence of the height of daily increases and feed consumption on the hygienic conditions of some organs of pigs under optimum conditions of fattening.
Závislosť výšky denných prírastkov a spotreby krmiva od zdravotného stavu niektorých orgánov ošípaných v optimálnych podmienkach výkrmu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 233-243.

Kóňa, E.
Changes of EMK plasma level after glucose application whith sheep.
Zmeny haldiny EMK plazmy po podaní glukózy u oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 244-248.

Chudý, J.
Investigation of some factors affecting qualitative indicators of pork. II. comparison of chemical composition and technological qualities of muscles of various breeds of pigs.
Výskum niektorých činiteľov ovplyvňujúcich kvalitatívne ukazovatele bravčového mäsa. II. porovnanie chemického zloženia a technologických vlastností svalov rôznych plemien ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 249-257.

Janáč, K.
The climate of the buildings for free housing of 400 milk cows at Veľké Janikovce under the winter and summer conditions.
Klíma objektov pre voľne ustajnenie 400 dojníc vo Veľkých Janikovciach v zimných a v letných pomeroch.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 258-269.

Medvecký, D., Hubinský, J.
Recostruction and modernization of older purpose-made buildings for calf rearing.
Rekonštrukcia a modernizácia starších účelových stavieb na odchov teliat.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 3, pp. 270-276.

Top