Volume 31 (1985) - Issue 2

Sabová, M., Valocká, B., Líšková, M.
Pathogenity of Heterodera avenae in selected varieties of cereals.
Škodlivosť Heterodera avenae pri vybraných odrodách obilnín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 97-108.

Kollár, V.
Physiological specialization of the fungus Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal on wheat under the conditions of Slovakia.
Fyziologická špecializácie huby Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal na pšenici v podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 109-115.

Muľár, J.
Consequential effect of deep tillage and irrigation on the amount of spring barley yield under conditions of heavy soils of the East-Slovakian Lowland.
Následný vplyv hĺbkového spracovania pôdy a závlahy na výšku úrody jarného jačmeňa v podmienkach ťažkých pôd východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 116-123.

Užík, M.
Productiveness of meadow clover progenies in the second cycle of selection for resistance to root rot.
Produktívnosť potomstiev ďateliny lúčnej v druhom cykle selekcie na rezistenciu proti koreňovej hnilobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 124-132.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
The present stage of fish stocking of the river Hron basin. V. The age and linear growth of productionally decisive fish species of the river Hron basin.
Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. V. Vek a lineárny rast produkčne rozhodujúcich druhov rýb povodia Hrona.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 133-144.

Palanská, O., Barta, M., Páleník, Š.
Chemical composition and nutritive value of the skeletal musculature of nutrias.
Chemické zloženie a nutritívna hodnota kostrového svalstva nutrií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 145-155.

Uhlár, J.
Carcass properties of crossbred bulls of F11 generation of the Slovak Spotted Breed with the Holstein-Friesian Red-Spotted Cattle at different live weight.
Jatočné vlastnosti býkov krížencov F11 generácie slovenského strakatého plemena s holštajnsko-frízskym červenostrakatým dobytkom pri rôznej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 156-167.

Mikulecká, V.
Development of pretentiousness to funds of agricultural production and reproduction of basic funds.
Vývoj náročnosti poľnohospodárskej výroby a reprodukcie základných fondov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 168-174.

Paška, Ľ.
Organizational and economic contribution of the voluminous feed production and utilization centre on the State Farm, National Enterprise, Slovenské pole, district of Galanta.
Organizačno-ekonomický prínos strediska výroby a využitia objemových krmív na ŠM, n.p. Slovenské pole, okr. Galanta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 175-186.

Palo, V., Vlachovičová, D., Bohov, P. Hrivňák, J.
Fatty acids in stored (barrelled) sheep cheese.
Mastné kyseliny v skladovom (sudovom) ovčom sysre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 2, pp. 187-192.

Top