Volume 48 (2002) - Issue 2

SYCHRA, L., MAREČEK, J.
Enzymatic biotechnology as a method of environment-friendly pig fattening.
Ekologický chov prasat s využitím enzymatických biotechnológií).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 61-67.

KOLATAJ, A., WITEK, B., KRÓL, T., RAFAY, J.
Activity of lysosomal enzymes in rabbits during postnatal development. II. Peptidases, lipases and acid phosphatase.
Aktivita lyzozomálnych enzýmov králikov počas postnatálneho vývoja. II. Peptidázy, lipázy a kyslá fosfatáza.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 68-78.

TOČKA, I., SÜVEGOVÁ, K., MERTIN, D., KYSELOVIČ, J., FLAK, P., HANUSOVÁ, J.
Some biochemical blood serum parameters of male and female farm nutrias (Myocastor coypus).
Niektoré biochemické ukazovatele krvného séra samcov a samíc fannových nutrií (Myocastor coypus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 79-84.

BROUČEK, J., KIŠAC, P., MIHINA, Š., UHRINČAŤ, M.
Mutual sucking of dairy cattle.
Vzájomné vyciciavanie hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 85-98.

HAVRILA, A., MARAČEK, I., CHOMA, J.
Heard health and an efficiency of cattle reproduction - a need and an approach to analysis.
Zdravie stáda a ekonomická efektívnosť reprodukcie dojníc - potreba a prístupy k analýze).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 99-107.

Top