Volume 31 (1985) - Issue 10

Sekerka, V., Sutoris, V.
Substituted benzothiazole salts as growth regulators of plants.
Substituované benzotiazóliové soli ako regulátory rastu rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 872-882.

Fencík, R., Brindza, J.
The effect of hybridization and cultivation medium on the variability of the content of protein fractions in the grain of winter wheat.
Vplyv hybridizácie a pestovateľského prostredia na premenlivosť obsahu bielkovinových frakcií v zrne ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 883-894.

Michalíková, A., Roháčik, T., Kulichová, R.
Effect of phytopathogenic fungi on the reduction of winter wheat plants during germination and emergence.
Vplyv fytopatogénnych húb na redukciu rastlín ozimnej pšenice počas klíčenia a vzchádzania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 895-904.

Dunca, J.
Some physico-mechanical characteristics of wheat stems of selected varieties.
Niektoré fyzikálno-mechanické charakteristiky stebiel pšeníc vybraných odrôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 905-911.

Angelovičová, M.
Activity of the calcium isotope 45Ca in egg in relation to the amount of energetic level of mash.
Aktivita izotopu vápnika 45Ca vo vajci vo vzťahu k výške energetickej úrovni kŕmnej zmesi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 912-919.

Gabriš, J., Mattová, J.
Difference in the fattening ability and the cargass value of belgian and german landrace pig breeds.
Rozdiel vo výkmnosti a jatočnej hodnote plemien ošípaných belgické a nemecké landrase.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 920-926.

Kepeňa, L., Pauer, L.
Apiarian large-capacity insemination apparatus.
Včelársky veľkokapacitný inseminačný prístroj.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 927-936.

Hladký, V., Paška, I., Lackovič, J.
A study of pig etology in the pre-fattening pen (nursary pen) at the change of rearing conditions.
Štúdium etológie ošípaných v predvýrobe (škôlke) pri zmene chovateľských podmienok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 937-945.

Zeman, S., Lobotka, J., Izakovič, A.
Evaluation of functional parameters of overtrough conveyers at beef cattle feeding.
Zhodnotenie funkčných parametrov nadžľabových dopravníkov pri kŕmení hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 946-954.

Torok, J.
Increase of economic effectiveness of beef cattle rearing and fattening.
Zvyšovanie ekonomickej efektívnosti odchovu a výkrmu hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 10, pp. 955-964.

Top