Volume 54 (2008) - Issue 3

BENKOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, M.:
Comparison of germinability selected seeds after ten years storage.
Porovnanie klíčivosti semien niektorých druhov rastlín po 10 rokoch uskladnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 89-98

UŽÍK, M., ŽOFAJOVÁ, A., RUCKSCHLOSS, Ľ.:
Stability of grain yield and its traits at winter wheat cultivars at different growing conditions.
Stabilita úrody zrna a jej prvkov pri odrodách pšenice letnej f. ozimnej pri rôznych pestovateľských podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 99-110

HRUBÝ, J., PROCHÁZKOVÁ, B., DOVRTĚL, J., JANEČEK, M.:
Effect of different agrotechnical and phytosanitary measures on spring barley yields in long-term monoculture.
Vliv ruzných agrotechnických a fytosanitárních zásahu na výnosy ječmene jarního pěstovaného v dluhodobé monokultuře.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 111-118

ŠEFČÍK, P., PRAMUKA, S., GLUCH, A.:
Assessment of soil contamination in Slovakia according index of geoaccumulation.
Hodnotenie kontaminácie pôd Slovenska podľa indexu geoakumulácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 119-130

ŠIMANSKÝ, V., TOBIÁŠOVÁ, E., ŠIMANSKÁ, A.:
Physical properties of Haplic Luvisol under different farming systems and crop rotations.
Fyzikálne vlastnosti hnedozeme pri rozdielnom systéme hospodárenia a osevnom postupe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 131-137

Top