Volume 15 (1969) - Issue 11

Tichý, I.
Changes of the digestion of sugar beet and of polarization sugar crops caused by gradually increased potassium nutrition.
Zmeny digescie cukrovej repy a úrod polarizačného cukru spôsobené stupňovanou draselnou výživou.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 937-943.

Brežný, O.
Calculation from soil properties of whithering humidity.
Výpočet vlhkosti vädnutia z pôdnych vlastností.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 11, pp. 944-950.

Pastorek, M., Jurga, Ľ.
Measuring of electric conductance - one of the method of investigation of plants damage by winter.
Meranie elektrickej vodivosti - jedna z metód pri sledovaní poškodenia rastlín zimou.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 11, pp. 951-955.

Holobradý, K., Galba, J., Chreneková, E.
A study of the sorption of arsenates in soils. I. adsorption isotherms of phospates and arsenates.
Štúdium sorpcie arzeničanov na pôdach. I. adsorpčné izotermy fosforečnanov a arzeničnanov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 956-963.

Csupka, Štefan, Carach, J., Petrášová, M.
90Sr level in different varieties of wheat in Slovakia.
Hladina 90Sr v rôznych odrodách pšenice na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 964-971.

Kovalčik, K., Hudák, J.
Comapring of the profitableness of milk cows in the stable with chaining and free and combined stablings.
Porovnanie úžitkovosti dojníc v maštali s priväzovaním a vo voľnom a kombinovanom ustajnení.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 972-980.

Antal, J.
A study of the influence of various degrede of the replacement of milk proteins by plant proteins on the proportion of some amonoacids in the feeding dose of calves.
štúdium vplyvu rôzneho stupňa náhrady mliečnych bielkovín rastlinnými na zastúpenie niektorých aminokyselín v kŕmnej dávke teliat.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 981-986.

Bakoš, A., Točka, I.
A contribution to the knowledge of the effect of poisoned grains „NERA“ on Coturnix C.
Príspevok k poznaniu účinku otrvávených zŕn „NERA “ na japonsku prepelicu (Coturnix c. japonica) v laboratórnych podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 987-991.

Červený, A., Pekárik, Š.
Rationalization of grapes production.
Racionalizácia práce pri výrobe hrozna.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 992-1000.

Višňovský, J.
A contribution to the evaluation of the energy output during the work in the conditions of big capacity farms of utility sows.
Príspevok k hodnoteniu energetického výdaja pri práci v podmienkach veľkokapacitných fariem úžitkových prasníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11. pp. 1001-1006.

Palo, V., Tóth, B.
Free aminoacids in the barrelled sheep cheese.
Voľne aminokyseliny v sudovanom ovčom syre.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 1007-1011.

Puchlý, Š.
Contribution to some problems forcing the balance of the interbranch relationship in agriculture.
K niektorým problémom dynamizácie bilancií medziodvetvových vzťahov v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 11, pp. 1012-1015.

Zvara, J.
Extra-root nutrition of plants.
Mimokoreňová výživa rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 11, pp. 1016-1028.

Top