Volume 30 (1984) - Issue 4

Fecenko, J.
Influence of magnesium on the dynamics of nutrient intake by spring barley.
Vplyv horčíka na dynamiku prijímania živín jarným jačmeňom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 289-300.

Kobza, J.
Variability of some properties of illimerized soils of the Lučenec basin.
Variabilita vlastností illimerizovaných pôd Lučenskej kotliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 301-308..

Dančík, J.
Effect of soil preparation and summer sowing of lucern following barley on its yield.
Vplyv prípravy pôdy a letnej sejby lucerny po jačmeni na jej úrodu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 309-317.

Hons, P.
A research of the influence of silage succus on soil and germination of cereals in the hygienic protection zone.
Výzkum vlivu silážních šťáv na pudu a klíčení obilovin v pásmu hygienické ochrany.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 318-330.

Medvecký, D.
A research of the possibility of watering calves with milk mixture solution once daily beginning the 11th day of their age.
Výskum možností napájania teliat roztokom mliečnej zmesi raz za deň od 11. dňa ich veku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 331-340.

Poltársky, J., Bulla, J.
Halothane anaesthesia as a criterion of constitution, heath and reproduction efficiency.
Halothanová anestéza ako kritérium konštitúcie, zdravotného stavu a reprodukčnej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 341-347.

Gabriš, J., Fľak, P., Doboš, M., Timko, L.
Milk yield of pinzgau cows in relation to the weight of their male progenies.
Dojivosť pinzgauských kráv vo vzťahu k hmotnosti ich samčích potomkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 348-353.

Blaho, R.
Rearing of calves (Heifers) of improved types of the Slovak Pinzgau breed at an early weaning.
Odchov teliat (Jalovičiek) zošľachtených typov slovenského pinzgauského plemena pri včasnom odstave.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 354-362.

Valent, M., Pješčak, M.
Acid base blood balance of milk cows at the summer and winter types of the feeding ration.
Acidobázická rovnováha krvi dojníc pri letnom a zimnom type kŕmnej dávky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 363-368.

Chrappa, V., Rešovský, Š.
A research of suitable restrictive feeding methods in rearing and fattening meat-type hens.
Výskum vhodných reštrikčných metód kŕmenia pri odchove a chove sliepok mäsového typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 369-378.

Timko, L., Dunčáková, E.
Meat efficiency of the Slovak Pinzgau cattle with the Chianina Breed.
Mäsová úžitkovosť krížencov pinzgauského dobytka s chianským plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 4, pp. 379-387.

Top