Volume 32 (1986) - Issue 5

Michalík, I.
Metabolization dynamics of phosphorus and its derivates in cereal grain during its fromation.
Dynamika metabolizácie fosforu a jeho derivátov v zrne obilnín počas jeho formovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 396-407.

Gáborčík, N.
Relation between the concentrations of chlorophyll and crude protein in some fodder grass species.
Vzťah medzi koncentráciou chlorofylu a dusíkatých látok v niektorých druhoch kŕmnych tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 408-417.

Kulich, J.
Possibilities of arsenic phytotoxicity reduction.
Možnosti zníženia fytotoxicity arzénu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 418-429.

Linkeš, V.
Origination of secondary solonetzes in the vicinity of dumping site wastes from aluminium processing.
Vznik sekundárnych slancov v okolí depónií odpadov z výroby hliníka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 430-437.

Jurčo, V., Kišacová, A.
Effect pf a different percentage of the milk type Holstein-Friesian breed on the daily milk production.
Vplyv rozdielneho zastúpenia mliekového typu holštajnsko-frízskeho plemena na dennú produkciu mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 438-447.

Vavák, V.
Microclimate problems of large-capacity housing of milk cows in relation to the macroclimate variability in a submontane region.
Problematika mikroklímy veľkokapacitného ustajnenia dojníc vo vzťahu k makroklimatickej sezónnosti v podhorskej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 448-456.

Paška, I., Ďurmis, J.
Increasing of the effectiveness of reproductional productivity of sows.
Zefektívňovanie reprodukčnej úžitkovosti prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 457-463.

Kresan, J., Marenčák, L.
A study of the growth and carcass value of white fullblood rbeed pigs from birth to the age of 240 days. I. growth of the body and its parts.
Štúdium rastu a jatočnej hodnoty ošípaných bieleho ušľachtilého plemena od uliahnutia do veku 240 dní. I. rast tela a jeho časti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 464-473.

Krupka, I.
Species composition of the ichthyofauna and spawning migrations of barbel (Barbus barbus L. 1758) in the river Vlára.
Druhové zloženie ichtyofauny a neresové migrácie mreny obyčajnej (Barbus barbus L. 1758) vo Vláre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 5, pp. 474-480.

Top