Volume 17 (1971) - Issue 4

Kocúr, J.
Evaluation of the influence of climatic conditions and of manuring on the crop of soya based on growth analysis.
Vyhodnotenie vplyvu klimatických podmienok a hnojenia na úrodu sóje rastovou analýzou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 243- 256.

Brabcová, M.
The dynamics of some hydrophysical features of brownearrth in the conditions of intensive agrotechnics.
Dynamika niektorých vodnofyzikálnych vlastností hnedozeme v podmienkach intenzívnej agrotechniky.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 257-264.

semjan, Š., Kažimír, L., Horváthová, V., Dušek, B.
A study of the composition of milk of thge Slovak pinzgau breed. I. amount and fat content.
Štúdium zloženia mlieka slovenského pinzgauského plemena . I. množstvo mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 265-276.

Pekárik, Š., Gáfel, A., Vereš, A.
On some problems of rationalization of work in the maintenance of the supporting construction and tying up vineshoots.
K niektorým otázkam racionalizácie práce pri údržbe opornej konštrukcie a vyväzovaní ťažňov vo vinici.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 277-284.

Krčál, Z., Herian, K.
A contribution to the determination of the optimum method of extraction of rennet enzyms out of lmab stomachs.
Príspevok k zisteniu optimálneho spôsobu extrakcie syrídlových enzýmov z jahňacích žalúdkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 285-291.

Ďurina, Š.
Activation of the seed of sugar beet with physical agents.
Aktivácia osiva cukrovej repy fyzikálnymi agensami.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 292-297.

Zaťko, J., Kandera, J.
A contribution to the problem of reaction of spring barley to the increased rate of fertilization of P2O5 and K2O following various forecrops.
Príspevok k otázke reakcie jarného jačmeňa na stupňované dávky P2O5 a K2O rôznych predplodinách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 298-303.

Hanes, J.
The lysimetric method of study of soil solution in natural conditions.
Lyzimetrická metóda štúdia pôdneho roztoku v prirodzených podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 304-311.

Holobradá, M.
Sulphur in the nutrition of plants and animals.
Síra vo výžive rastlín a živočíchov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 312-317.

Tomaško, I.
Fruitcultural and landscape modification in the creation of living conditions in the countryside and in an agricultural country.
Sadovnícke a krajové úpravy pri tvorbe životného prostredia na vidieku a v poľnohospodárskej krajine.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 4, pp. 318-328.

Top