Volume 27 (1981) - Issue 5

Karniš, J.
Erobility of soils in the area of Ostrôžky on the cooperative farm Ábelová.
Erodovanosť pôd v oblasti Ostrôžkov na JRD Ábelová.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 368-380.

Derco, M., Rakovan,J.
Effect of the basic soil tillage and fertilizing technique on maize kernel yield under irrigation conditions.
Vplyv základného spracovania pôdy a techniky hnojenia na úrodu zrna kukurice v závlahových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 381-391.

Tóth, P.
Evaluation of some genetic parametres of barley.
Hodnotenie niektorých genetických parametrov jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 392-401.

Vančo, B.
Field resistance of red clover to root rot.
Poľná odolnosť ďateliny lúčnej voči koreňovej hnilobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 402-410.

Šolc, C., Grenčík, M.
Wheat cultivar testing by mixtures of physiological races of the fungus Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal.
Testovanie kultivarov pšenice zmesami fyziologických rás huby Erysiphe graminis DC. f.sp. tritici Marchal.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 411-417.

Sidor, V., Hladký, V.
A study of the etology of pigs in the pre-fattening period at different housing systems.
Štúdium etológie ošípaných v predvýkrme pri rozdielnom systéme ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 418-428.

Gabriš, J., Mattová, J.
Correlationship between the slaughter value indices of the Slovak Spotted, Slovak Pinzgau and Lowland Black-spotted calf bulls.
Závislosti medzi ukazovatemi jatočnej hodnoty slovenských strakatých, slovenských pinzgauských a nížinných čiernostrakatých býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 429-435.

Grofík, R., Michalko, J.
A study of the output relationships of meat production of broiler chickens.
Štúdium produkčných vzťahov výroby mäsa brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 5, pp. 436-442.

Top