Volume 28 (1982) - Issue 6

Bedrna,Z.
Nutrients in atmosferic precipitation in Slovakia.
Živiny v atmosferických zrážkach na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 477-483.

Masaryk, Š., Ivanič, J.
Nitrogen conversions in soils in manuring with mineral fertilizers and organic manures. III. coefficient of availability of nitrogen by spring barley.
Premeny dusíka v pôdach pri hnojení priemyselnými a organickými hnojivami. III. koeficienty vaužitia dusíka jarným jačmeňom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 484-493.

Mačuha, P.
Haemolytically active and total saponins and their dynamics in the course of alfalfa ontogenesis.
Hemolyticky aktívne a celkové saponíny a ich dynamika v priebehu ontogenézy lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 494-500.

Hronec, O., Fecenko, J., Trojan, Š.
Effect of sulphurous immissions on the content of some elements in soybean.
Vplyv siričitých imisií na obsah niektorých prvkov v sóji.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 501-507.

Hašek, A., Szabová, G., Fľak, P.
A research of possibilities of multiple exploitation of feeding places for milch cows.
Výskum možností viacnásobného využívania kŕmnych miest pre dojnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 508-517.

Timko, L., Doboš, M.
Production reaction of improved types of the Pinzgau Cattle under large-production technology conditions.
Produkčná reakcia šľachtených typov pinzgauského dobytka v podmienkach veľkovýrobnej technológie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 518-526.

Sabo, V., Boďa, K., Peter, V.
Effect of vibration on the hatchability and mortality of embryoes of Japanese quails.
Vplyv vibrácie na liahnivosť a úmrtnosť embryí japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 527-533.

Kirka, A., Mészáros, J., Nagy, Š., Šporka, F.
Ichtyofauna and its present conditions in the river Ondava.
Ichtyofauna a jej súčasné podmienky v rieke Ondave.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 534-540.

Gáborčík, N.
Physiology of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.).
Fyziológia kostravy trsťovitej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 6, pp. 559-567.

Top