Volume 25 (1979) - Issue 7

Andraščík, M., Žajová, A., Žaja, J.
Effect of nutrition on the number of plants during vegetation. Part II.
Vplyv výživy na počet rastlín počas vegetácie. Časť III.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 545-551.

Kubjatko, F., Rakovská, A.
On changes of free amino acids at the time of the onset till the generative phase of winter wheat.
Zmeny voľných aminokyselín v čase nástupu ozimnej pšenice do generatívnej fázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 552-558.

Šály, A., Danko, J.
Effect of granulated insecticides on soil nematode populations in tobacco.
Vplyv granulovaných insekticídov na populácie pôdnych nematód v tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 559-571.

Miklášová, M.
Prediction of transgression of some quantitative characters of wheat on the basis of heterosis effect in the F1 generation as well as those of the genetic system.
Predikcia transgresií niektorých kvantitatívnych znakov pšenice na základe heterózneho efektu v F1 generácii a genetického systému.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 572-577.

Semjan, Š., Kažimír, L., Horváthová, V., Dušek, B.
A study of milk composition of the Slovak Pinzgau Breed. V. refraction of milk serum, chlorine-sugar number and specific weight.
Štúdium zloženia mlieka slovenského pinzgauského plemena. V. refrakcia mliečneho séra, chlórcukrové číslo a merná hmotnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 578-585.

Paška, I.
Evaluation of cross-bred sows in the hybridization project.
Reprodukčné vlastnosti prasníc-kríženiek v hybridizačnom programe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 586-592.

Gálik, R.
Effet of various Ca level on the nutrient digestibility in pigs. Part II.
Vplyv rôznej hladiny vápnika na stráviteľnosť a retenciu živín ošípaných. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 593-599.

Poltársky, J.
An investigation into the phenotypes correlationships of properties of contemporary types of pigs.
Výskum fenotypových korelácií vlastností súčasných typov ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 600-610.

Zajonc, I.
Seasonal changes in meadow synusia of earthworms.
Sezónne zmeny v lúčnych synúziach dážďoviek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 611-619.

Janitor, A.
II. The whole Slovak Scientific Conference of Young.
II. Celoslovenská vedecká konferencia mladých poľnohospodárskych pracovníkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 7, pp. 620-622.

Top