Volume 29 (1983) - Issue 7

Pilát, A.
Effect of the plughing date for winter wheat after maize for silage on the soil moisture content.
Vplyv termínu orby pod ozimnú pšenicu po kukurici na siláž na obsah pôdnej vlhkosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 545-553.

Holúbek, R.
Nutritive value of pasture land cover at intensive fertilization and exploitation.
Výživaná hodnota pasienkového porastu pri intenzívnom hnojení a využívaní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 554-561.

Masaryk, Š., Mucha, V.
Nitrogen dynamics in the soil of model trials at manuring with after-harvest barley residues, dolomitic limestone and sulphur. I. dynamics of the inorganic forms of nitrogen.
Dynamika dusíka v pôde modelových pokusov pri hnojení pozberovými zvyškami jačmeňa, dolomitickým vápencom a sírou. I. dynamika anorganických foriem dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 562-576.

Košík, J.
Aeration intensity in structure state fraction of degradated chernozem.
Intenzita aerácie vo frakciách štruktúrneho stavu degradovanej černozeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 557-587.

Habán, L.
Effect of organic mass on soil microflora in repeated growing of cereals.
Vplyv organickej hmoty pri opakovanom pestovaní obilnín na pôdnu mikroflóru.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 588-594.

Zako, J., Balšan, J.
Effect of some elements of technological growing on the yield amount of the winter wheat cultivar BU 18.
Vplyv niektorých prvkov technológie pestovania na výšku úrody ozimnej pšenice - novošľachtenca BU 18.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 595-604.

Paška, I.
Possibilities of a more economic fattening of pigs.
Možnosti hospodárnejšieho výkrmu ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 605-618.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
The present level of fish stock of the river Hron basin II. specie composition of the density of fish population in the lowland zone of the river Hron.
Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. II. Druhové zloženie obsádky nížinnej zóny Hrona.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 619-627.

Gabriš, J., Ďuran, A.
Relationship of the content of free amino acids in the blood of cows to the daily milk yield.
Závislosti obsahu voľných aminokyselín v krvi kráv k dennému výdojku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 628-635.

Chrenek, J., Bokšay, M.
A study of the growth rate and meat performance of crossbreds of the F101 generation of the Slovak Spotted and Blackspotted Lowland Breeds. III. qualitative composition of half carcasses.
Štúdium intenzity rastu a mäsovej úžitkovosti krížencov F101 generácie slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena. III. kvalitatívna skladba jatočných polovičiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 7, pp. 636-641.

Top