Volume 36 (1990) - Issue 11

Špex, J., Vilček, J.
Interpretation of pedo-ecological research findings at evaluation and rationalsoil use in Prešov district.
Interpretácia poznatkov pôdno-ekologického výskumu pri hodnotení a racionálnom využívaní pôd okresu Prešov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 977-990.

Peštová, O., Bedrna, Z.
Lime application and quality of production.
Vápnenie a kvalita produkcie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 991-998.

Marko, F.
Effectiveness of fundamental soil cultivation at winter wheat growing.
Efektívnosť základného obrábania pôdy pri pestovaní ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 999-1008.

Karabínová, M.
Dynamics of dry matter production of the overground biomass and resulting yield of winter wheat in dependence of fertilization.
Dynamika tvorby sušiny nadzemnej biomasy a výslednej úrody ozimnej pšenice v závislosti od hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp.1009-1018.

Ivanič, J., Vnuk, Ľ.
Nutrient consumption by winter wheat plants of Viginta variety and utilization for production of corn yield.
Odber živín rastlinami ozimnej pšenice odrody Viginta a ich využitie na tvorbu úrody zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1019-1028.

Angelovičová, M., Kováč, M.
Optimization of rational feed mixtures for layers.
Optimalizácia racionálnych kŕmnych zmesí pre nosnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1029-1035.

Kliment, J., Žitný, J.
Morphogenesis of sexual system of New Zealand white race female rabbits.
Vývoj pohlavnej sústavy králičic novozélandského bieleho plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1036-1045.

Bavin, V., Rafay, J, Parkányi, V.
Superovulation of different rabbit´s breeds.
Superovulácia rôznych plemien králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1046-1053.

Kepeňa, L.
Weight of stinger apparatus and aggresivity of bee (Apis mellifera).
Hmotnosť žihadlového aparátu a agresivita včely medonosnej (Apis mellifera).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1054-1060.

Hronská, Z., Fedorková, J.
Development and structure of own charges of alfalfa in Slovakia in years 1985-1987.
Vývoj a štruktúra vlastných nákladov lucerny na Slovensku v rokoch 1985-1987.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 11, pp. 1061-1072.

Top