Volume 25 (1979) - Issue 3

Švihra, J., Pastuchová, J.
Photosynthetic productivity of soy-bean as dependent on the structure of the plants with respect to Illumination.
Fotosyntetická produktivita sóje v závislosti od štruktúry porastov so zreteľom na osvetlenie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 201-210.

Kováč, K.
A study of soil tillage for winter wheat following Alfalfa. Part II.
Štúdium obrábania pôd pod ozimnú pšenicu po lucerne siatej. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 211-221.

Užík, M.
Dischenium of meadow clover (Trifolium pratense L.).
Dvojsemennosť strukov ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 222-230.

Tomáš, J.
Effect of various doe of Sulphur on the resorption of phosphorus and potassium by alfalfa in different soil types.
Vplyv rôznych dávok síry na resorpciu fosforu a draslíka lucernou siatou na rôznych pôdnych typoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 231-241.

Bžuski, P, Šarek, J.
Genetic and phenotypic correlationships between the fattening and milk yield of the red-spotted cattle.
Genetické a fenotypické korelácie medzi výkrmovou a mliečnou úžitkovosťou kombinovaného dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 242-247.

Majerčiak, P., Kubica, M., Krcho, Im
Effect of the consitence of complete mixed feed on the productivity of meat type sows. Part II.
Vplyv konzistencie kompletnej jadrovej zmesi na úžitkovosť prasníc mäsového typu. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 248-255.

Fľak, P., Granát, J., Bulla, J., Zelník, J.
The genetic determination of the allometric growth of Japonese Qualis (2).
Genetická determinácia alometrického rastu japonských prepelíc (2).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 256-262.

Páltik, J., Procházka, B., Koštialik, M.
Application possibility of the six-row dril SPC-6 a 12-row sowing of sugar beet.
Možnosti uplatnenia šesťriadkovej sejačky SPC-6 pre 12 riadkový výsev cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodtvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 263-272.

Vaškovský, P.
Variability course of substitution by time in selected branches of agricultural production.
Priebeh variability substitúcie v čase vybraných odvetví poľnohospodárskej výroby.
Agriculture (Poľnohospodtvo), vol. 25, 1979, no. 3, pp. 273-280.

Top