Volume 35 (1989) - Issue 3

Brabcová, M.
Study of soil compactness problems.
Štúdium problémov uľahnutosti pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 193-198.

Hanes, J.
Influences of green organic matter on some chemical properties of Orthic-Luvisol in laboratory conditions.
Vplyv zelenej organickej hmoty na niektoré chemické vlastnosti hnedozeme v laboratórnych podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 199-210.

Dančík, J.
Influence of variety, seeding rate and N-manuring on the yield of clover-grass mixtures.
Vplyv odrody, výsevku a N-hnojenia na úrodu ďatelinonotrávnych miešaniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 211-222.

Tomáš, J., Ivanič, J.
Influence of NPK manuring and of sulphur on the resorption of nitrogen and sulphur by alfalfa on Eutri-Regosol and on Cambisol.
Vplyv NPK-hnojenia a síry na resorpciu dusíka a síry lucernou siatou na mačinovej a hnedej pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 223-233.

Antal, J., Janči, A.
Meat efficiency of bulls of Slovakian Pinzgau breed in conditions of intensive fattening.
Mäsová úžitkovosť býkov slovenského pinzgauského plemena v podmienkach intenzívneho výkrmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 234-242.

Chrenek, J., Plesník, J.
Live weight and meat efficiency of hybrids of Slovakian pied and Holstein Friesian breed (RED). III. Carcass side structure.
Živá hmotnosť a mäsová úžitkovosť krížencov slovenského strakatého a holštajnskofrízskeho plemena (RED.). III. zloženie jatočnej polovičky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 243-249.

Palanská, O., Nosáľ, V.
Meat quality of young bulls with high heritable share of black pied lowland breed at lower live weight.
Kvalita mäsa býčkov s vysokým dedičným podielom čiernostrakatého nížinného plemena pri nižšej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 250-258.

Vavák, V.
Behaviour of cows in regard to the occurrence of cows sucking each other in large capacity loose housing.
Správanie sa kráv so zreteľom na výskyt cicajúcich sa kráv vo veľkokapacitnom voľnom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 3, pp. 259-266.

Top