Volume 49 (2003) - Issue 6

VILČEK, J.
Cropping efficacy as influenced by soil representatives.
Ekonomická efektívnosť pestovania plodín v závislosti od pôdnych predstaviteľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 269-273

BOREKOVÁ, B.
Marginal production efficiency of selected plant products.
Hraničná efektívnosť výroby vybraných komodít rastlinnej výroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 274-286

ZACHARDA, F., MIKUŠ, R., DRLIČKA, R., KROČKO, V.
Age development analysis of machines used in plant production.
Analýza vývoja veku strojov používaných v rastlinnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 287-291

ČUBOŇ, J., UBREŽIOVÁ, I., MOJTO, J., HORSKÁ, E., POLÁK, M., VAGAČ, V.
Slaughter and economic comparison of the comformation classes of slaughter cattle.
Jatočné a ekonomické porovnanie tried mäsnatosti jatočného hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 292-297

HAVRILA, A., BÍREŠ, J., MARAČEK, I.
Influence of the inter-period time in the effectiveness of cow milk production.
Vplyv dĺžky medziobdobia na efektívnosť produkcie mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 298-302

VLÁČIL, R., MIHINA, Š.
Profitability of sheephusbandry with the combined production at higher fertility.
Efektívnosť chovu bahníc s kombinovanou úžitkovosťou pri vyššej plodnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 303-312

VICEN, M., HORSKÁ, E.
Activities of wholesales on the foodstuffs market.
Aktivity veľkoobchodov na trhu s potravinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 313-320

Top