Volume 18 (1972) - Issue 6

Špaldon, E., Gromová, Z.
A study of the morphogenesis of Capsicum annuum var. Longum L.
Štúdium morogenézy koreninovej papriky (Capsicum annuum var. Longum L.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 445-457.

Džugen, M., Lorenčík, L.
Differentiated effect of natural precipitations according to soil types on the yield of the decisive irrigation crops in east-slovakian lowland.
Diferencovaný efekt prirodzených zrážok podľa pôdnych pomerov na úrody rozhodujúcich závlahových plodín na východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 458-470.

Popova, D.
A study of the influence of reciprocal crossbreeding on heterosis effect in F1 generation in Capsicum annum L.
Štúdium vplyvu recipročného kríženia na heterózny efekt v F1 generácii pri paprike (Capsicum annuum L.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 471-475.

Medvecký, D.
Investigation into the production effect of the milk mixture "relavit" for calves breeding.
Výskum produkčného účinku mliečnej zmesi relavit pre chov teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 476-485.

Majšík, D., Kliment, J.
Heredity of erythrocyte esterase of rabbits.
Dedičnosť erytrocytných esteráz králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 486-495.

Paška, I.
Formation of the dorsum of slovak white meat pigs.
Utváranie chrbtoviny slovenských bielych mäsových ošípaných.
Agriculture (Poľnospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 496-500.

Blaho, R.
Effect of haylage on the growth and development of calves in monodiet and in combination with hay.
Vplyv skrmovania senáže v monodiéte a v kombinácii so senom na rast a vývin teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 501-507.

Bača, J.
Problems of economic advantage of discarding basic funds for the reasons of moral wear and tear.
Otázky ekonomickej výhodnosti výraďovania ZP z dôvodov morálneho opotrebenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 508-515.

Hudák, J., Ševčík, J., Krupa, M.
On some problems of concentration and specialisation in swine breeding.
K niektorým otázkam koncentrácie a špecializácie v chove ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 516-525.

Vančo, B.
Appearance of less know mycotic diseases of the meadow clover in Slovakia.
Výskyt menej známych hubovitých chorôb ďateliny lúčnej na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 526-533.

Branická, J., Kováčik, P.
Hygienic problems of drinking water at JRD (Collective farms).
Zdravotná problematika pitnej vody na JRD.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 6, pp. 534-539.

Top