Volume 23 (1977) - Issue 7

Kulík, D.
Dependence of technological quality of malt barley on manuring and after-sowing soil treatment.
Závislosť technologickej kvality sladovníckeho jačmeňa od hnojenia a posejbového ošetrenia pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 573-585.

Michalík, I.
Redistribution of the phosphate take up between various organic phosphatic compounds in maize roots.
Redistribúcia prijatého fosfátu medzi rôznymi organickými fosforečnými zlúčeninami v koreňoch kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 586-595.

Hanes, J.
A study of the intensity of decay and processes of the conversion of plant remains. Conversion of plant remains and formation of watersoluble organic matter. Part II.
Štúdium intenzity rozkladu a procesov premeny rastlinných zvyškov. Premena rastlinných zvyškov a tvorba vodorozpustných organických látok. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 596-610.

Hanuš, J., Tóth, J.
Following the effects of solid cement factory immisions on the intensity of photosynthesis and respiration.
Sledovanie účinkov tuhých cementárenských imisií na intenzitu fotosyntézy a dýchania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 611-618.

Očkaz, Š., Medovičová, G.
Reactivity of spring barley to various forms of nitrogenous fertilizers and to cover organization.
Reaktívnosť jarného jačmeňa na rôzne formy dusíkatých hnojív a organizáciu porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 619-626.

Majerčiek, P., Pivko, J., Illéš, J., Švelan, J.
Utilization of infantile gilts after hormonal provocation of ovulation from the viewpoint of yield and of shortening the generative interval. I. morphological changes of gilts and parts of sexual organs during ontogenesis.
Využitie infantilných prasničiek po hormonálnej provokácii ovolácie z hľadiska úžitkovosti a skrátenia generačného intervalu. I. morfologické zmeny prasničiek a časti pohlavných orgánov počas ontogenézy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 627-637.

Gabriš, J., Timto, L., Doboš, M.
Effect of breeding conditions on the productivity of black-spotted cows of the same origin.
Vplyv podmienok chovu na úžitkovosť čiernostrakatých kráv rovnakého pôvodu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 638-647.

Kováčk, M., Horniaková, E.
Various content of energy and calcium added in the form of grit (ad libitum) in feed mixtures for egg-laying hens. II. effect on the utilization of organic and mineral nutrients.
Rôzny obsah energie a vápnika pridávaného vo forme gritu (ad libitum) v kŕmnych zmesiach pre nosnice. II. vplyv na využitie organických a minerálnych živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 648-656.

Nový, J., Horňanský, M.
Relationship of the relative pedigree value of milk yield to various levels of herd performance.
Vzťah relatívnej plemennej hodnoty mliekovej úžitkovosti k rôznym úrovniam úžitkovosti stád.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 657-660.

Repka, J.
Control and modelling of the process of production of agricultural crops.
Regulácia a modelovanie produkčného procesu poľnohospodárskych plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 7, pp. 661-664.

Top