Volume 24 (1978) - Issue 4

Tkáč, J.
Effect of overmoisture depth on the amount of sugar beet yield and on water economy.
Vplyv hĺbky prevlhčenia na výšku úrody cukrovej repy a hospodárenie vodou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 269-278.

Ondro, S.
1000-grain weight, its formation and inheriting method in the first phases after hybridization in horse bean (Faba vulgaris Moench.).
Hmotnosť 1000 semien, jej formovanie a spôsob dedenia v prvých fázach po krížení pri bôbe obyčajnom (Faba vulgaris Moench.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 279-289.

Miklovič, D., Petrovičová, G.
Growth and development of sugar beet in the vegetative period.
Rast a vývin cukrovej repy vo vegetačnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 290-295.

Hudec, J., Ivanič, J., Macho, V.
Effect of urea phosphate on the yield and quality of winter wheat.
Vplyv ureofosfátu na úrodu a kvalitu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 296-302.

Vančo, B., Užík, M.
A study of resistance of various forms and varieties of meadow clover to clover-seed weevil.
Štúdium odolnosti rôznych foriem a odrôd ďateliny lúčnej voči nosánikovi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 303-310.

Kliment, J., Kozík, T., Michalov, J., Kúbek, A.
Natrium ion permeability of the follicular wall of the ovum of females of some species of farm animals and vitellin membrane permeability of the bird ovum.
Priepustnosť folikulárnej steny vajíčka samíc niektorých druhov hospodárskych zvierat pre ióny sodíka a permeabilita vitellinovej membrány vtáčieho vajca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 311-319.

Kepeňa, L.
Comparison of the Carnolian bee of troiseck stock with the local Slovak bee.
Porovnanie kranskej včely chovu troiseck s miestnou slovenskou včelou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 320-332.

Psota, T., Hranka, J.
Behaviour of stock heifers of the Slovak Spotted breed and its F1 generation hybrids with Holstein-Frysian redspotted cattle of Canadian type in the cow-house.
Správanie sa chovných jalovíc slovenského strakatého plemena a jeho kríženiek F1 generácie s holštajnsko-frízskym červenostrakatým dobytkom kanadského typu v maštali.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 333-338.

Timko, L., Brod, R., Doboš, M.
A study of the meat yield of crossbreds of the Slovak Pinzgau cattle with the Ayrshire and the Red spotted Holstein-Frysian Breed.
Štúdium mäsovej úžitkovosti krížencov slovenského pinzgauského dobytka s ayrshirským a červenostrakatým holštajnsko-frízskym plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 339-347.

Chrenek, J.
Composition of the carcas body of F11 generation crossbreds of the Slovak spotted cattle with the red-spotted lowland (European type) cattle.
Zloženie jatočného tela krížencov F1 generácie slovenského strakatého dobytka s červenostrakatým nížinným (Európskeho typu).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 348-355.

Habovštiak, J.
Investigation into lamb rearing on artificial grass clovers.
Výskum odchovu jahniat na umelých trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 4, pp. 356-361.

Top