Volume 15 (1969) - Issue 4

Špaldon, E., Derco, M.
Influence of the sowing factors on the yield of winter wheat.
Vplyv faktorov sejby na úrodu ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 281-294.

Javor, A., Ivanko, Š.
Study in regularities in the release of xylem exudate and organic matter from roots to aerial organs of maize.
Štúdium zákonitostí vo výdaji xylémového exudátu a organických látok z koreňov do nadzemných orgánov kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 295-305.

Hamply, J., Kocúrik, Š.
Kinetics of nitrification. Influence of temperature.
Kinetika nitrifikácie. Vplyv teploty.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 306-323.

Backa, P.
Influence of hydrazide of maleic acid on the growth and blooming of Perilla ocymoides L.
Vplyv hydrazinu maleinovej kyseliny na rast a kvitnutie Perilla ocymoides L.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 324-332.

Labuda, J.
Study of the relations among dry matters, silage quality and milk utility of milk cows.
Štúdium vzťahov medzi sušinou, kvalitou siláže a mliečnou úžitkovosťou dojníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 333-357.

Dvořáček, M., Kosař, J.
Results of experiments with feeding sugar beet, its products and green protein feed in cettle fattening.
Výsledky pokusov so skrmovaním cukrovky, jej produktov a zeleného bielkovinového krmiva vo výkrme hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 358-364.

Kováč, M.
Calcium neend in the feed compounds for laying hens. II - influenece of different calsium content on the weight of eggs laid at different level of egg laying.
Potreba vápnika v kŕmnych zmesiach pre nosnice. II. vplyv rôzneho obsahu vápnika na váhu znesených vajec pri rôznej úrovni znášky.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 4, pp. 365-375.

Top