Volume 34 (1988) - Issue 6

Brindza, J.
Protein accumulation laws in the wheat grain. III. compensation relationship between protein accumulation and grain production in main spikes.
Zákonitosti akumulácie proteínov v zrne pšenice. III. kompenzačné vzťahy medzi akumuláciou proteínov a produkciou zrna v hlavných klasoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 513-526.

Kruľovič, J.
Possibilities of reducing nitrates in plant production.
Možnosti znižovania dusičnanov v rastlinných produktoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 527-538.

Jančovič, J.
Effect of nitrogen fertilization of grass stands on the dynamics of changes of magnesioum and potassium concentration.
Vplyv hnojenia trávnych porastov dusíkom na dynamiku zmien koncentrácie horčíka a draslíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 539-549.

Gáborčík, P.
Chemical compositions and decomposition of plant litter of grass stand in various conditions of nitrogen nutrition.
Chemické zloženie a rozklad rastlinného odpadu trávneho porastu v rôznych podmienkach dusíkatej výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 550-559.

Labuda, J., Eweka, Y., Bíro, D.
Evaluation of degestbility coefficients, energy and nutrient balance in bullocks of the Slovak Spotted breed and its F1 generation crossbreds with the Holstein-Friesian red breed of the canadian type.
Zhodnotenie koeficientov stráviteľnosti energetickej a výživnej rovnováhy u býkov slovenského strakatého plemena a ich krížencov F1 generácie s holštajnskofrízskym plemenom kanadského typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 560-568.

Brouček, J., Kovalčik, K.
Effect of artificial ultraviolet light on haematological indices of calves.
Vplyv umelého ultrafialového svetla na hematologické ukazovatele teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 569-577.

Chrenek, J.
Udder dimension of Slovak Pinzgau milch cows and their crossbred cows with milk-type breeds.
Rozmery vemena slovenských pinzgauských dojníc a ich kríženiek s mliekovými plemenami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 6, pp. 578-583.

Top