Volume 8 (1961) - Issue 6

Krajčovič, V.
Problems of raising of productivity of forage crops from new scientific foint of view.
Problémy zvyšovania výroby krmovín z hľadiska novších vedeckých poznatkov.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 401-406.

Tomka, O.
The effect of different forms of plant nutrients of fertilizers on a natural grassland sward.
Vplyv rôznych foriem živín minerálnych hnojív na prirodzený lúčny porast.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 407-414

FRYČEK, A.
The effect of liquid manure "gulle" on the fertility of different types of grassland swards.
Vplyv hnojovice na úrodnosť rôznych typov trávnych porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 415-424.

Dančík, J.
The results of an experiment with irrigations of a natural pasture land on medium-heavy soils of southern Slovakia.
Výsledky pokusu so závlahou prirodzeného posienka na stredne ťažkých pôdach južného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 425-434.

Uhliar, J., Navara, J.
To some questions in growing of hungarian hybrids of silage maize in the conditions of the district of Trnava.
K niektorým otázkam pestovania maďarských hybridov silážnej kukurice v podmienkach okresu Trnava.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 435-444.

Pavlík, Ľ., Ševečka, Ľ.
The problems of areas of clover and lucerne seed production.
Problematika rajonizácie semenných ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 6, pp. 445-454.

Top