Volume 26 (1980) - Issue 3

Tomka, O., Lihán, E.
Effect of mineral fertilizers on floristics changes of natural grass stands.
Vplyv priemyselných hnojív na floristické zmeny prirodzených trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 201-209.

Tóth, J.
Arsenic effect at various phosphorus levels on the yield and the content of arsenic in some farm crops.
Účinok arzénu pri rôznych hladinách fosforu na úrody a obsah arzénu v niektorých poľnohospodárskych plodinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 210-218.

Streďanský, J.
Dependence of land denudation on wind speed.
Závislosť odnosu pôdy od rýchlosti vetra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 219-227.

Šály, A., Danko, J.
Effect of herbicides in tobacco culture on soil nematode populations.
Vplyv herbicídov v kultúre tabaku na populácie pôdnych nematód.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 228-241.

Lackovič, A.
Dependence of the production capacity of grass stand on the time of application of growth herbicides.
Závislosť produkčnej schopnosti trávneho porastu od obdobia aplikácie rastových herbicídov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 242-250.

Antal, J.
Growth capacity of bull calves of the black-spotted lowland breed during rearing.
Rastová schopnosť býčkov čiernostrakatého nížinného plemena počas odchovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 251-260.

Pješčak, M., Valent, M.
A study of some mineral substances in the blood serum of highly and lowly productive milch cows in dependence on the season of the year.
Štúdium niektorých minerálnych látok v krvnom sére vysoko a nízkoúžitkových dojníc v závislosti od ročného obdobia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 261-267.

Nový, J., Pšenice, J.
Genetic and pedigree-breeding analysis of milk production indices of bulls of the Slovak Pinzgau Breed.
Geneticko-plemenársky rozbor ukazovateľov mäsovej úžitkovosti býkov slovenského pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 268-277.

Sabová, M., Valocká, B.
Parazitické nematódy obilnín na Slovensku.
Parasitic cereal nematodes in Slovakia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 3, pp. 278-285.

Top