Volume 28 (1982) - Issue 7

Koula, V., Oliberium, J.
A study of the initial toxicity and herbidical activity of ULV and LV of water sprayings containing pesticides in small-plot trials.
Studium iniciální toxicity a herbicidní aktivity ULV a LV vodních postriku s obsehem pesticidu v maloparcelkových pokusech.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 573-582.

Vančo, B.
Reaction of yield of different forms of meadow clover to infection with root rot.
Úrodová reakcia rôznych foriem ďateliny lúčnej na napadnutie koreňovou hnilobou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 583-591.

Ferik, M.
Effect of sowing date, manuring and stand management on the architecture of plants.
Vplyv času sejby, hnojenia a organizácie porastu na architektúru rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 592-599.

Pechová, B.
Determination of phosphorus in total phosphates of aluminium and iron according to Askinázi in relation to the organic mass of soil.
Určovanie fosforu v celkových fosfátoch hliníka a železa podľa Askináziho vo vzťahu k organickej hmote pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 600-606.

Semjan, Š., Kažimír, L.
Milk yield of crossbred cows of the Slovak Spotted x Hlostein-Friesian Redspotted Breed.
Mlieková úžitkovosť kríženiek Slovenské strakaté x Holštajnsko frízske červenostrakaté plemeno. II. F1 generácia - zloženie mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 607-617.

Timko, L., Gabriš, J., Doboš, M.
Milk yield of the Slovak Spotted Cattle improved by Red-spoted milk types.
Mlieková úžitkovosť Slovenského strakatého dobytka zošľachteného červenostrakatými mliekovými typmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 618-626.

Brouček, J., Kovalčík, K.
Effect of raising twin heifers in cages and loose housing on fertility indices and health conditions.
Vplyv odchovu jalovičiek - dvojičiek v klietkach a voľnom ustajnení na ukazovatele plodnosti a zdravotný stav.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 627-634.

Kica, J., Nosáľ, V., Fľak, P.
Contrasting of some carcass value indices of bull calves of the Slovak Spotted and Blackspotted Lowland Breed.
Porovnanie niektorých ukazovateľov jatočnej hodnoty býčkov slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 635-642.

Fulajtár, E., Kurpelová, M.
Agroclimatic and soil conditions of growing sugar beet in Slovakia.
Agroklimaticko-pôdne podmienky pestovania cukrovej repy na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 7, pp. 643-652.

Top