Volume 29 (1983) - Issue 3

Krausko, A., Očkay, Š., Kulík, D.
Agroecological characteristics of spring barley cultivars. I. effect of forecrops and stand organization.
Agroekologická charakteristika kultivarov jarného jačmeňa. I. vplyv predplodín a organizácie porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 173-183.

Ivanič, J., Tomáš, J., Kožlejová, B.
Effect of sulphur fertilization on nitrogen and suphur resorption by alfalfa on chernozem and serozem.
Vplyv hnojenia sírouna resorpciu dusíka a síry lucernou siatou na černozem a hnedozem.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 184-191.

Kandera, J.
Effect of nitrogen fertilization and year on the yield of grain and its quality in spring barley.
Vplyv hnojenia dusíkom a ročníka na úrody zrna a jeho kvalitu pri jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 192-200.

Užík, M.
Selection for resistance to root rot and durability of red clover.
Selekcia na odolnosť voči koreňovej hnilobe a trvácnosť ďateliny lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 201-211.

Vaverková, Š., Felklová, M.
Examination of some quality characters of newlybred cultural varieties of Papaver somniferum L.
Sledovanie niektorých kvalitatívnych znakov pri novošľachtených kultúrnych odrodách Papaver somniferum L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 212-219.

Kliment, J., Pšenica, J., Rybanský, J.
Body sizes of crossbred cows of the F1 generation of the Slova Spoted x Holstein-Friesian Breed.
Telové rozmery kráv - kríženiek F1 generácie slovenského strakatého x holštajnsko-frízskeho plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 220-231.

Uhrín, V.
The microscopic structure of growing muscles of nutrias. I. intersticial connective tissue and fibre thickness.
Mikrokopická stavba rastúcich svalov nutrií. I. intersticiálne väzivo a hrúbka vlákien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 232-244.

Botto, V., Kuzina, Z.
Evaluation of the rearing of milk cows of various commercial types in large-production technologies.
Vyhodnotenie chovu dojníc rôznych úžitkových typov vo veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 245-253.

Ďurečko, J., Zimmermann, V.
Evaluation of the meat performance of bull calves of the Slovak Spotted breed and crossbreds of the F11 generation with the black-spotted lowland breed.
Vyhodnotenie mäsovej úžitkovosti býčkov slovenského strakatého plemena a krížencov F11 generácie s čiernostrakatým nížinným plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 254-262.

Knotek, S.
Comparison of some indices of the nutritive value of preserved grass mass found in vivo trials and calculation.
Porovnanie niektorých ukazovateľov nutričnej hodnoty zakonzervovanej trávnej hmoty zistených v pokusoch in vivo a výpočtom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 3, pp. 263-269.

Top