Volume 32 (1986) - Issue 4

Holúbek, R., Lichner, S., Masaryk, Š.
Nutrient balance results at long-term meadow and pasture exploitation of permanent nitrogen differentially fertilized grass covers. II.
Výsledky živinovej bilancie pri dlhodobom lúčnom a pasienkovom využívaní dusíkom diferenčne hnojených trvalých porastov. II.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 292-302.

Gáborčík, N.
Natrium concentration variability in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.).
Variabilita koncentrácie sodíka v kostrave trsťovitej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 303-311.

Žiláková, J., Knotek, S.
Silageability of selected grass species.
Silážovateľnosť vybratých druhov tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 312-321.

Jančovič, J.
Nutrient concentration changes in the drainage water of grass stand owing to different precipitations, exploitation and fertilization.
Zmeny koncentrácie živín v drenážnej vode trávneho porastu vplyvom rozdielnych zrážok, využitia a hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 322-329.

Dovjak, V., Andraščík, M.
Nutrients content, dry matter formation and nutrient uptake by camomile plants (Matricaria chamomilla L.) during vegetation.
Obsah živín, tvorba sušiny a príjem živín rastlinami rumanček pravého (Matricaria chamomilla L.) počas vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 330-342.

Jung, I.
Areas, production and consumption of grapes and wines in European wingrowing states.
Plochy, produkcia a spotreba hrozna a vína v európskych vinohradníckych štátoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 343-351.

Michalík, I.
Phosphates uptake - function of metabolism.
Príjem fosfátov - funkcia látkového metabolizmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 352-359.

Antal, J., Bulla, J.
Effect of inbreeding on the meat yield of beef cattle.
Vplyv príbuzenskej plemenitby na mäsovú úžitkovosť hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 360-368.

Chrenek, J., Plesník, J.
Effect of pedigree breeding males on the dimensions of dairy cows of the Slovak Spotted breed after the first calving.
Vplyv plemenníkov na rozmery vemena dojníc slovenského strakatého plemena po I. otelení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 369-375.

Vavák, V.
Microclimate and health condition of beef cattle in the fattenning house at different seasons of the year.
Mikroklíma a zdravotný stav hovädzieho dobytka vo výkrmni v rôznych ročných obdobiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 376-386.

Frtús, J.
Evaluation of the efficiency of milking parlour at milking various breeds and crossbreds in cross-type and rotary milking parlours.
Hodnotenie výkonnosti dojární pri dojení rôznych plemien a krížencov v rybinových a rotačných dojárňach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 4, pp. 387-392.

Top