Volume 35 (1989) - Issue 12

Kečkeméthy, A.
The effect of N-fertilization and irrigation on the maturing of pasture mixture yields.
Vplyv dusíkatého hnojenia a závlahy na dorastanie úrod pasienkových miešaniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1041-1051.

Tišliar, E.
Use of preserving agents in hay collection.
Využitie konzervantov pri zbere sena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1052-1058.

Cagáň, Ľ.
Anatomical structure of wheat grain starch endosperm. III. grain maturing.
Anatomická stavba škrobového endospermu zrna pšenice. III. dozrievanie zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1059-1072.

Frith, G., Klaus, E., Nosáľ, V., Pavlič, M.
Correclations between carcass quality characteristics in cattle and their genotype-derived variation.
Genotyp (vzťahy medzi znakmi kvality jatočného tela u havädzieho dobytka a ich genotypové variácie).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1072-1082.

Šimko, Š.
Material and social losses in confiscating beef eatables and their causes.
Hmotnosť a spoločenské straty pri konfiškovaní hovädzích požívatín a ich príčiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1083-1091.

Bodo, M.
Economic contribution of waste heat utilization in greenhouse management.
Ekonomický prínos využitia odpadového tepla v skleníkovom hospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 12, pp. 1092-1103.

Top