Volume 7 (1960) - Issue 5

Antal, J.
Directing the breeding to the formation on the right type of the cattle.
Zamerajme odchov na vytvorenie správneho typu dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 321-324.

Vašátko, J.; Lukačovič, A.; Čapek, M.
The optimal dosage of microelements important for the growth of the sugar beet.
Optimálna prísada mikroelementov významných pre vzrast cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 325-336.

Fekete, Š.
Evaluation of the dew in areas protected by forest belts in respect to its amount and duration.
Hodnotenie rosy na priestoroch chránených ochrannými lesnými pásmi s ohľadom na množstvo a trvanie.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 337-350.

Benetín, J.; Komár, J.
Dependence of the yields of agricultural plants on moisture.
Závislosť výnosov poľnohospodárskych plodín od vlhkostných pomerov.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 351-362.

Timko, L.; Gabriš, J.
Differences in the balanced production of the simentaler and pinzgauer cows.
Rozdiely vo vyrovnanosti produkcie u kráv simentálskych a pinzgauských.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 363-372.

Klimeš, B.; Švec, R.
The influence on streptomycin on the course of coccidiosis of chickens and on the weight gains of the birds during the disease under laboratory conditions.
Vplyv streptomycínu na priebeh a váhové prírastky pri kokcidióze kurčiat pri laboratórnych podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 5, pp. 373-384.

Top