Volume 28 (1982) - Issue 4

Galga, J.
Analytics of trace concentrations of phytotoxic elements in solid emissions of the thermal power station ENO in soil and plant material.
Analytika stopových koncentrácií fytotoxických prvkov v tuhých emisiách tepelnej elektrárne ENO v pôde a v rastlinnom materiáli.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 293-306.

Masaryk, Š.
Nitrogen conversions in soil infertilizing with industrial and organic fertilizers. I. Dynamics of inorganic forms of nitrogen.
Premeny dusíka v pôdach pri hnojení priemyselnými a organickými hnojivami. I. Dynamika anorganických foriem dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 307-319.

Hanes, J.
A study of the conversion of selected plant residues and of the formation of water-soluble components. V. Effect of plant residues and products of their conversion on the physico-chemical properties of the mineral substrate.
Štúdium premeny vybraných rastlinných zvyškov a tvorby vodorozpustných komponentov. V. Vplyv rastlinných zvyškov a produktov ich premeny na fyzikálno-chemické vlastnosti minerálneho substrátu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 320-324.

Bielek, P.
Accumulation intensity of nitrogenous nutrients as function of the pedo-ecological field station. III. exploitation for the determination of nitrogen fertilizer doses.
Intenzita akumulácie dusíkatých živín ako funkcia pedoekologického stanovišťa. III. využitie na určenie dávok dusíkatých hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 293-306.

Bulla, J., Sarvašová, E., Dobálová, M., Zelník, J., Granát, J.
Relationships between some commercial and physiological properties of landes geese.
Vzťahy medzi niektorými úžitkovými a fyziologickými vlastnosťami Ladeských husí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 333-339.

Letko, E.
Growth allometry of some quantitative characters of lavaret (Coregonus lavaretus Maraena).
Alomeria rastu niektorých kvantitatívnych znakov síha veľkého (Coregonus lavaretus Maraena).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 340-345.

Koman, V., Takácsová, M., Lacková, A.
A study of substances of unsaponifiable fractions, removed in the process of industrial desodoration of plant oils. II. sunflower oil..
Štúdium látok nezmydelniteľných podielov, odstraňovaných v procese priemyselnej dezodorizácie rastlinných olejov. II. slnečnicový olej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 346-358.

Valášek, F.
Economic and organizational problems of the operation of large-capacity cow farms.
Ekonomické a organizačné problémy prevádzky veľkokapacitných fariem kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 359-367.

Petranský, I.
Loading simulation of the engine-hydrostatic overgear system from the aspect of the operation of farm tractors.
Simulovanie zaťaženia sústavy spaľovací motor - hydrostatická prevodovka z hľadiska poľnohospodárskych traktorov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 368-379.

Macák, D.
The choice of the most suitable areas for growing brewing barley in the Slovak Socialist Republic.
Výber najvhodnejších oblastí pre pestovanie sladovníckeho jačmeňa v SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 4, pp. 380-388.

Top