Volume 45 (1999) - Issue 9-10

Hudec, J.
Effect of the basic organic component of the preparate Avit-35 on the winter wheat yield.
Vplyv základnej organickej zložky prípravku Avit-35 na úrodu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 565-577.

Rychtárik, J.
Productivity and technological quality of winter wheat hybrids in early generations after crossing.
Produktivita a technologická kvalita hybridov ozimnej pšenice v skorých generáciách po krížení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 578-588.

Mačuha, P.
Comparison of two culture media for testing winter wheat varieties for tolerance to acid environment and toxicity of Al3+ ions.
Porovnanie dvoch kultivačných médií pri testovaní odrôd ozimnej pšenice na toleranciu ku kyslému prostrediu a toxicite Al3+ iónov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 589-596.

Paulech, P.
Changes in plastids number and chlorofylls content in leaf of wheat infected with fungus Tilletia caries (DC.) Tul.
Zmeny v počet plastidov a v obsahu chlorofylov v listoch pšenice infikovanej hubou Tilletia caries (DC.) Tul.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 597-605.

Juhásová, G., Adamčíková, K.
Application of hypovirulent strains of the fungus Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. to the treatment of canker wounds in Castanea sativa Mill.
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr na liečenie rakovinových rán gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.).
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 606-626.

Gregorová, H.
Yield and forage quality of amaranth cultivated after triticale as winter intercrop.
Úroda a kvalita krmu láskavca (Amaranthus mantegazzianus L.) pestovaného po ozimnej medziplodine tritikale.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 627-641.

Ilavská, I.
A comparison between the productivity of tall fescue and intergeneric grass hybrids under different utilization regimes in a mountain region.
Porovnanie produkčnej schopnosti kostravy trsteníkovitej a medzirodových hybridov tráv v podmienkach horskej výrobnej oblasti v rôznych režimoch využívania.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 642-653.

Mertin, D., Suvegová, K., Točka, I., Fľak, P., Čerešňáková, Z., Podolanová, E.
Digestibility of nitrogen and fats from feed rations with various proportions of feed mix masomix for minks.
Stráviteľnosť dusíkatých látok a tukov z kŕmnych dávok pre norky pri rôznom podiele mäsomixu.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 45, 1999, no. 9-10, pp. 654-663.

Top