Volume 48 (2002) - Issue 6

NÁDAŠSKÝ, J., CHLPĺK, J., NOSKOVIČ, J.
Content of observed heavy metals in soil types of Horná Nitra.
Obsah vybraných ťažkých kovov v pôdnych typoch Hornej Nitry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 227-281

PERCZE, A., GYURICZA, C., BIRKÁS, M., SZEMÖK, A., UJJ, A.
Extension of the tillage-pan compaction and its impact on some crop production factors.
Rozsah pôsobenia plazu pluhu na zhutnenie pôdy a niektoré úrodotvorné faktory.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 282-290

KOVÁČ, K., ŽÁK, Š.
The influence of soil pressing and rainfall on bulk density and spring barley yield.
Vplyv utláčania pôdy a atmosferických zrážok na objemovú hmotnosť pôdy a úrodu jačmeňa jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 291-303

ŠOLTYSOVÁ, B., KOTOROVÁ, D.
The effect of osil cultivation on changes of its physical and chemical properties.
Vplyv obrábania pôdy na zmeny jej fyzikálnych a chemických vlastností.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 304-312

ŠVANČÁRKOVÁ, M., LEHOTSKÁ, Z.
Biological soil properties affected by no-till technology.
Biologické vlastnosti pôdy ovplyvnené bezorbovou technológiou obrábania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 313-318

ZAUJEC, A., TOBIAŠOVÁ, E., SZOMBATHOVÁ, N., CHLPÍK, J.
Human influence on soil organic matter of ecosystem.
Vplyv antropizácie na organickú hmotu ekosystémov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 319-323

PETŘVALSKÝ, V., PORHAJAŠOVÁ, J.
Occurrence of selected epigeic population related tohomeostatic ability of agroecosystems.
Výskyt vybraných skupín pôdneho edafónu v závislosti od homeostatických schopností agroekosystémov).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 6, pp. 324-328

Top