Volume 9 (1962) - Issue 5-6

Baxa, F.
Maize in the crop rotation.
Kukurica v osevnom postupe.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 331-336.

Benko, V.
A contribution to the study of phosphorus diffusion in the soil.
Príspevok k štúdiu difúzie fosforu v pôde.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 337-344.

Krajčovič, V.
On the problems of temporary grassland swards manureing.
K problémom hnojenie dočasných pasienkových porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 345-354.

Marendiak, D.
A contribution to the study of conditions for an effective bacterization of maize with azotobacter.
Príspevok k štúdiu podmienok pre effektívnu bakterizáciu kukurice azotobakterom.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 355-362.

Polerecký, O.
Questions of the early testing of maize lines on general combination ability.
Otázky raného skúšania línií kukurice na všeobecnú kombinačnú schopnosť.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 363-368.

Tomka, O.
The possibilities of yield increase of grassland in moutain areas.
Možnosti zvyšovania úrod trávnych porastov v horských oblastiach.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 369-376.

Špaldon, E.
Some results on the nitration of wheat in the maize growing area.
Doterajšie výsledky s nitráciou pšenice v kukuričnom výrobnom type.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 377-382.

Boháč, J., Miklová, I.
Contribution to the examination of blooming of wheat.
Príspevok k štúdiu kvitnutia pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 383-388.

Čupka, V.
The comparison of the dependence between the muscle and bacon area at the cop section, and the indices of fattening value of pigs.
Porovnávanie závislostí medzi plochou svalov a slaniny na kotletovom reze s ukazovateľmi jatočnej hodnoty ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 389-396.

Gabriš, J.
Relation between productiveness, weight and some sizes of slaughter swine.
Vzťahy medzi výťažnosťou, váhou a niektorými rozmermi jatočných ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 397-402.

Majerčiak, P.
A relation study between the essential component parts of the thigh and the fattening value of the white thoroughbrea pig.
Štúdium vzťahom medzi hlavnými súčasťami stehna a jatočnou hodnotou bielych ušľachtilých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 403-408.

Červený, A.
On the question of the economic effectivity of maize for graine growing in row system of cultivation.
K otázke ekonomickej efektívnosti pestovania kukurice na zrno. (tradičným riadkovým spôsobom)
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 409-414.

Huba, A.
The prognosis of the spread and harmfulness of the san josé scale (Quadraspidiotus Perniciosus C O M S T.) in Europe.
Prognóza šírenia a škodnosti červca sanchoského (Quadraspidiotus Perniciosus C O M S T.) v Európe.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 415-422.

Jasič, J.
Stating the time of the occurrence of the particular development evolution stages in Hyphantria Cunea Druhy and the possibilities of its further spread.
Stanovenie termínov výskytu jednotlivých vývojových štádií spriadača amerického (Hyphatria Cunea Drury) a možnosti jeho ďalšieho šírenia.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 423-428.

Weismann, Ľ.
On the question of food influence on the differentiation of the future winged and wingless forms in Aphis Fabae Scop.
K otázke vplyvu potravy na diferenciáciu budúcich okrídlených a neokrídlených foriem Alphis Fabae Scop.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 429-436.

Tomovčík, J.
Power input balance of the MA-90 thresher.
Príkonová bilancia mláťačky MA-90.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 5-6, pp. 437-442.

Top