Volume 25 (1979) - Issue 4

Krausko, A., Koštialik, J.
Effect of graded of mineral fertilizers various forms of nitrogen on the yield and quality of spring barley.
Vplyv stupňovaných dávok priemyselných hnojív a rôznych foriem dusíka na úrodu a kvalitu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 285-296.

Tomka, O., Lihán, E.
Effect of manuring on the production of grass cover.
Vplyv hnojenia na produkciu trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 297-304.

Veselský, I., Tichý, I., Muchová, Z.
Effect of Sulphur and magnesium nutrition on the grain yield of winter wheat.
Vplyv výživy sírou a horčíkom na úrodu zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 305-315.

Kráľovič, J.
Regulation mechanism of the distribution of assimilates into plant organs.
Regulačný mechanizmus distribúcie asimilátov do orgánov rastliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 316-327.

Veneni, M.
Investigation into the sowing of summer catch crops under irrigation conditions.
Výskum sejby letných medziplodín v závlahových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 328-338.

Gabriš, J., Mattová, J.
Effect of age in the first fertilization on the heritability of yield properties of sows.
Vplyv veku pri prvom oplodnení na dedičnosť úžitkových vlastností prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 339-344.

Sidor, V., Kováč, Ľ., Bullová, M.
Effect of heat load and administration of ACTH on the acitivity of some enzymes of blood serum of pigs.
Vplyv tepelnej záťaže a podania ACTH na aktivitu niektorých enzýmov krvného séra ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 345-348.

Top