Volume 16 (1970) - Issue 4

Repka, J., Kostrej, A., Rusnák, J.
Analysis of the production process of cultural plants in the conditions of south Slovakia. I. the effect of meteorological factors and of manuring of the production process of maize.
Analýza produkčného procesu kultúrnych rastlín v podmienkach južného Slovenska . I. účinok meteorologických faktorov a hnojenia na produkčný proces kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 284-303.

Koula, J.
Absorption of alicyclic chlorated insecticides in oil solutions and their translocation in plants.
Prijímanie alicyklických chlorovaných insekticídov v olejových roztokoch a ich translokácia v rastlinách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 304-309.

Hampl, J., Bizík, J.
A study of the relationships between the changes of osmotic potential of soil solution and the sap of cellule of maize and wheat under the influence of fertilizing with the increased doses of fetilizers.
Štúdium vzťahov medzi zmenami osmotického potenciálu pôdneho roztoku a bunkovej šťavy kukurice a pšenice vplyvom hnojenia stupňovanými dávkami hnojív.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 310-320.

Holobradý, K., Čermák, F., Kulich, J.
Influence of the furnance dust from the cements works of Stupava on the soil. Part I.
Vplyv pecných prachov z cementárne Stupava na pôdu. I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 321-329.

Gabriš, J., Staník, J.
Inheritablity of utility properties of sows of the white improved, of the landrase breeds and of their cross-breeds.
Dedivosť úžitkových vlastností prasníc plemien biele ušľachtilé, landrase a ich krížencov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 330-336.

Ivanko, Š., Karlubík, M., Kyselovič, J.
Incorporation of the methionine S35 in the proteins of hen eggs during the incubation.
Inkorporácia metionínu S35 do proteínov slepačích vajec počas inkubácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 337-344.

Adamec, O., Ledeč, M., Košutzký, J.
Periodical inhibition of egg-laying in hens.
Periodická inhibícia znášky u sliepok.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 345-350.

Habovštiak, J.
Possibilities of the improvement of Nardetum strictae-type growths by means of the sheep-pen system and of the additional sowing of grass mixtures.
Možnosti zlepšovania porastov typu Nardetum strictae pomocou košarovania a prísevu miešaniek.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 351-356.

Baran, M., Šándor, J.
Some information from the economics of liquid manure irrigation in East Slovakia.
Niektoré poznatky z ekonomiky hnojivých závlah na východnom Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 357-364.

Vančo, B.
Eurytoma onobrychidis N i k., a new pest of seed growths of Onobrychis viciefolia in Czechoslovakia.
Eurytoma onobrychidis N i k., nový škodca semenných porastov vičenva v Československu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 4, pp. 365-366.

Top