Volume 41 (1995) - Issue 11

Hanes, J., Mucha, V., Sisák, P., Slovík, R., Zaujec, A.
Parameters of orthic Luvisol fertility and their changes under different farming systems.
Parametre úrodnosti hnedozeme a ich zmeny vplyvom rôznych sústav hospodárenia na pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 801-820.

Ondrišík, P.
Effect of urea-formaldehyde condensates on the dynamics and migration of nitrogen in soil profel. I. mineralization of urea-formaldehyde condesates.
Vplyv močovino-formaldehydových kondenzátov na dynamiku a migráciu dusíka v pôdnom profile. I. mineralizácia močovino-formaldehydových kondenzátov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 821-827.

Molnárová, J.
Yield formation in winter barley in connection with basic factors of agrotechnics and agroecological conditions of the year.
Úrodotvorný proces ozimného jačmeňa vo vzťahu k niektorým základným článkom agrotechniky a agroekologickým podmienkam ročníka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 828-838.

Hraška, Š., Matejovič, I., Masárová, K., Marenčic, A.
Heterogenity of some quality traits of F1 generation hybrids of Triticum durum Desf. and Hordeum vulgare L. distant hybridization.
Heterogenita niektorých znakov kvality hybridov F1 generácie vzdialeného kríženia Triticum durum Desf. a Hordeum vulgare L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 839-849.

Michrina, J.
Mycoparasitism as the mechanism of antagonistic action of Trichoderma spp. against plant pathogenic fungi.
Mykoparazitizmus ako mechanizmus antagonistického pôsobneia Trichoderma spp. na patogénne huby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 850-862.

Uhrín, V.
Can we still successfully endeavor for the structural muscle changes?
Môžeme ešte usilovať o štrukturálne zmeny svalov?
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 863-876.

Top