Volume 33 (1987) - Issue 1

Majeríková-Hlaváčková, J.
Weed infestation of spring barley stands in different agroecological systems.
Zaplevelení porostu jarního ječmene v ruzných agroekosystémech.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 5-16.

Mačuha, P.
Relationship between saccharose content and growth rate of alfalfa genotypes.
Vzťah medzi obsahom sacharózy a intenzitou rastu genotypov lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 17-24.

Gubiš, V.
Alfalfa susceptibility to bacterial wilt and plant extinction.
Náchylnosť lucerny voči baktériovému vädnutiu a odumieranie rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 25-30.

Folkman, I., Holúbek, R.
Efficiency of feretilizing various types of grass covers at graduated rations of nutrients.
Účinnosť hnojenia rôznych typov trávnych porastov pri stupňovaných dávkach živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 31-39.

L.-Bartošová, M., Pilát, A., Kováč, K.
Effect of forecrop, ploughing date and depth on changes of hydrophysical soil properties and on grain yield of winter wheat. Part I.
Vplyv predplodiny, termínu a hĺbky orby na zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôdy a úrodu zrna ozimnej pšenice. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 40-51.

Hanes, J.
A study of the effect of straw and CaCo3 on chemical properties of albo-gleyic Luvisol under laboratory conditions. Part II. Effect of the components examined on cation sorption capacity.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. II. časť. Vplyv skúmaných komponentov na katiónovú sorpčnú kapacitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 52-60.

Antal, J., Bulla, J.
Quality properties of the carcass of meat-type line bulls of the Slovak spoted breed in the 3rd breeding generation.
Kvalitatívne vlastnosti jatočného tela býkov mäsovejšej línie slovenského strakatého plemena v 3. generácii šľachtenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 61-67.

Ballová, Š.
Dynamics of changes of the hair coat in milk cows as dependent on the microclimate of light uninsulated cowhouse.
Dynamika zmien telesného krytu dojníc v závislosti na mikroklíme ľahkej nezateplenej maštale.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 68-77.

Lobotka, J., Opáth, R.
Evaluation of beef cattle feeding lines from the aspect of feed ration preciseness and time requirement.
Zhodnotenie kŕmnych liniek pre hovädzí dobytok z hľadiska presnosti kŕmnej dávky a potreby času.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 1, pp. 78-83.

Top