Volume 35 (1989) - Issue 7

Kalúz, K.
Distribution decisive amount of irrigation in vegetation period.
Rozdelenie smerodajného závlahového množstva vo vegetačnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 585-592.

Sekerka, V., Štefáková, E., Sutoris, V.
3-benzyloxycarbonylmethyl-2-benzothiazolinone - new potential plant growth stimulator.
-benzyloxykarbonylmetyl-2-benzotiazolinón - nový potenciálny stimulátor rastu rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 593-603.

Izakovič, R.
The impact of temperature, treatment and storage length on the viability of maize pollen.
Vplyv teploty, ošetrenia a dĺžky skladovania na životnosť peľu kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 604-614.

Kráľovič, J.
The role of potassium in beet cercospora (Cercospora beticola Sacc.) attacks of sugar beet.
Úloha draslíka pri napadnutí cukrovej repy cerkospórou repovou (Cercospora beticola Sacc.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 615-622.

Brestenský, V., Szabová, G., Brouček, J.
Assessing construction and layout of various feedhouse types from the aspect of daily weight gains.
Hodnotenie stavebno-dispozičného riešenia a prírastkov v rôznych typoch výkrmní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 623-630.

Kulíšková, Ľ.
Structural changes of oviduct in gilts during postnatal growth.
Štrukturálne zmeny vajcovodu prasničiek počas postnatálneho rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 631-639.

Kliment, J., Žitný, J.
Morphogenesis of sexual system of New Zealand white race female rabbits. II. morphometric analysis of oviduct growth.
Morfogenéza pohlavnej sústavy králičíc novozélandského bieleho plemena. II. morfometrická analýza rastu vajcovodov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 640-649.

Parkányi, V., Rafay, J.
The impact of short-term cold stress on lymphopenia of partial albino rabbits.
Vplyv krátkodobého chladového stresu na lymfopéniu králikov parciálnych albínov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 650-657.

Buček, G.
Investigating the occurrence of deer gadfly (Hypoderma diana Br.) at the locality Žirany-Hunták.
Sledovanie výskytu strečka kožného (Hypoderma diana Br.) na lokalite Žirany-Hunták.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 7, pp. 658-662.

Top