Volume 3 (1956) - Issue 6

Šmálik, M., Finka, K.
Preskúšanie účinkov kaustického a iného vápenného odpadu zo závovu Chemosvit na kultúrne rastliny a zistenie možnosti využitia tohto odpadu na poľnohospodárske účely.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 721-731

Weismann, Ľ., Jasič, J., Drgoň, Š.
Výskum V-K kriedy ako ochranného prostriedku skladovaného obilia pred zrnojedom čiernym.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 732-746

Boháč, J.
Analýza niektorých sort koreninovej papriky z hľadiska fotoperiodickej reakcie.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 747-760

Káldy, A., Zubrický, J.
Obsah karoténu v kukuričnom kôroví.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 761-764

Plánovský, Ľ.
Vplyv kondičných zmien živej váhy na produkciu vlyn u oviec plemena merino.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 765-784

Gabriš, J., Žyla, E.
Príspevok k otázke úžitkového kríženia ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 6, pp. 785-800

Top