Volume 44 (1998) - Issue 3

Klementová, D.
The total soil removal by wind.
Celkový odnos pôdy vetrom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 161-167.

Rataj, D., Kohoutek, D., Ovsiaková, M., Petrovic, J.
A possibility of growing (Secale cereale f. multicaule Metzg.) in the region of the low Tatras mountains.
Možnosti pestovania ikrice (Secale cereale f. multicaule Metzg.) v horských podmienkach Nízkych Tatier.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 161-167.

Škrobáková, E.
The effect of mechanical and chemical treatment on yield of chickpea (Cicer arietinum L.).
Vplyv mechanického a chemického ošetrenia na úrodu cícera baranieho (Cicer arietinum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 179-187.

Lahučký, L.
The risk of transfer of various chromium forms to plants.
Riziko transferu rôznych foriem chrómu do rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 188-201.

Hraška, Š., Zeleke, H.
Increase of protein content in maize by genetic methods.
Zvýšenie obsahu bielkovín kukurice genetickými metódami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 202-218.

Gallo, M., Sommer, A., Rafay, J., Mlynár, R., Rajčáková, Ľ., Granát, J.
Concentration of lead and cadmium in liver and muscles of slaughter rabbits fed on hay from an environment polluted by emissions.
Koncentrácia olova a kadmia v pečeni a svaloch jatočných králikov odchovaných senom z emisne zaťaženého regiónu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 219-228.

Michalíková, A:
Toxic micromycetes and host plants.
Toxické mikromycéty a hostiteľské rastliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 3, pp. 229-234.

Top