Volume 35 (1989) - Issue 5

Tóth, J., Hušek, F.
Influence of morpho-regulating doses of maleic acid hydrazine on nitrogenous substances in spring barley.
Vplyv morforegulačných dávok hydrazidu kyseliny maleinovej na dusíkaté látky v jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 377-383.

Kobza, J.
Distribution of iron and aluminium in the profile of Albo-gleyic Luvisols and Dystric Planosols from the genetic viewpoint.
Distribúcia železa a hliníka v profile luvizemí a pseudoglejov z genetického hľadiska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 384-392.

Pačuta, V.
Dynamism of N-NH4 and N.NO3 cjamges loamy grey-brown podzolic soil during the winter wheat vegetation.
Štúdium dynamiky zmien N-NH4 a N-NO3 na hlinitej hnedozemi počas vegetácie ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 393-401.

Kráľovič, J., Šubíková, V.
Infection of beans by tobacco necrosis virus and of sugar beet by beet yellows virus in dependence on potassium nutrition.
Infekcia fazule vírusom nekrózy tabaku a cukrovej repy vírusom žltačky repovej v závislosti od výživy draslíkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 402-408.

Gálik, R., Kabát, L.
Analysis of mutual relations between various conents of manganese in feedstuff and mineral substances retention to the digestibility of nutrients and nitrogen utilization in pigs (2nd part).
Analýza vzájomných vzťahov medzi rôznym obsahom mangánu v krmive a retenciou minerálnych látok k stráviteľnosti živín a utilizácii dusíka pri ošípaných (2. časť).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 409-420.

Antal, J., Janči, A.
Meat efficiency of Slovak Pinzgau bulls at various life weight.
Mäsová úžitkovosť býkov slovenského pinzgauského plemena pri rôznej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 421-430.

Gabriš, J., Gallo, J., Fľak, P., Fazekaš, Ľ., Doboš, M.
Meat efficiency of Slovakian Pinzgau young bulls.
Mäsová úžitkovosť slovenských pinzgauských býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 431-439.

Nosáľ, V., Kica, J., Sommer, A.
Influence of Zeranol implantation and of combination with Rumensin on meat efficiency of fattening young bulls.
Vplyv implantácie Zeranolu a kombinácie s Rumensinom na mäsovú úžitkovosť výkrmovch býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 440-448.

Gallo, J., Gallo, M.
Substitution of concentrates by fodder beet in cattle fattening.
Náhrada jadrových krmív kŕmnou repou pri výkrme hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 5, pp. 449-455.

Top