Volume 39 (1993) - Issue 5

Gacek, E.S., Czembor, H.J.
Evolution of barley powdery mildew population in Poland.
Evolúcia populácie múčnatky trávovej vyskytujúcej sa na jačmeni v Poľsku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 373-379.

Minarčič, P., Janitor, A.
Anatomical and morphological manifestations of the fungus Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal in the preparastic phase of the pathogenesis.
Anatomicko-morfologické prejavy huby Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal v predparazitickej fáze patogenézy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 380-388.

Bacigálová, K., Hauskrecht, M.
Morphology and chromatin changes of nuclei in epidermal cells in the early stages of barley - powdery mildew.
Zmeny morfológie a chromatínu jadier epidermálnych buniek listov jačmeňa v skorých štádiách interakcie jačmeň - múčnatka trávová.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 389-398.

Ruzsányi, L.
Eine ertragserhohende und qualitatsverbesserende bewasserungsmethode im zuckerrubenbau.
Závlahová metóda pri zvyšovaní úrod a zlepšovaní kvality cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 399-412.

Gajdoš, J., Beňačka, G.
Effectiveness of sunflower production by traditional and system way in the agricultural cooperative Svodín.
Efektívnosť výroby slnečnice tradičným a priemyselným spôsobom technológiou systému roľníckeho družstva Svodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 413-421.

Líška, E.
Development of soil bioenergetic potentials at production territory of Nitra district.
Vývoj bioenergetického potenciálu pôdy na výrobnom území okresu Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 422-431.

Hanes, J.
The study of some methodical problems close to the determination of soil pH.
Štúdium niektorých metodických problémov pri stanovení pH pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 5, pp. 432-441.

Top