Volume 28 (1982) - Issue 9

Vacek, V., Zapletalová, I.
Contrasting of foreign varieties of white clover (Trifolium repens L.) from the aspect of forage quality.
Srovnání zahraničních odrud jetele plazivého (Trifolium repens L.) z hlediska kvality píce.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 757-765.

Jančovič, J., Holúbek, R.
Effect of intensive manuring of natural grass covers on nutrient washing.
Vplyv intenzívneho hnojenia prírodných trávnych porastov na vyplavovanie živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 766-773.

Gubiš, V.
Performance of alfalfa following selection for resistance to vacsular wilt (Corynebacterium insidiosum and Verticillium albo-atrum) and to clover-root nematode (Ditylenchus dipsaci).
Výkonnosť lucerny po selekcii na odolnosť voči cievnemu vädnutiu (Corynebecterium insidiosum a Verticillium albo-atrum) a háďatku zhubnému (Ditylenchus dipsaci).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 774-779.

Kobza, J.
Some pedological and agrochmical aspects of illimerized gleyed soil (IPg) of the Lučenec basin.
Niektoré pedologicko-agrochemické aspekty illimerizovanej pôdy oglejenej (IPg) lučenskej kotliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 780-785.

Semjan, Š., Kažimír, L.
Milk yield of Crossbred Cows of the Slovak spotted x Holstein-Friesian Breeds. IV. F10 generation - the amount and composition of milk.
Mlieková úžitkovosť kríženiek slovenské strakaté x holštajnskofrízske červenostrakaté plemeno IV. F10 generácia - množstvo a zloženie mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 786-793.

Gabriš, J., Mattová, J.
Correlationships between carcass value indices of young bulls of crossbreds of the SlovakSpotted Cattle with milk-type breeds.
Závislosti medzi ukazovateľmi jatočnej hodnoty býčkov krížencov slovenského strakatého dobytka s mliekovými plemenami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 794-801.

Popovič, I.
Flower pollinations of small fruit by honey bee (Apis mellifera L.).
Opeľovanie kvetov drobného ovocia včelou medonosnou (Apis mellifera L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 802-809.

Kovalčík, K., Kovalčiková, M., Mihina, Š.
Exploitation of litter and litterfree stalls in the housing sheds for milch cows.
Využívanie stelivových a bezstelivových boxov v ustajňovacích objektoch pre dojnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 810-817.

Blaho, R.
Early rearing of heifers of the black-spotted lowland breed on the base of voluminous feeds.
Včasný odchov jalovíc čiernostrakatého nížinného plemena na báze objemových krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 9, pp. 818-828.

Top